Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació i requisits

Tenen dret a aplicar aquesta deducció pels despeses realitzades en territori espanyol, els productors registrats en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que s'encarreguin de la execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, per poder aplicar aquesta deducció, s'han de complir els següents requisits:

  1. Que la producció obtingui el corresponent certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut o la seva vinculació amb la realitat cultural espanyola o europea, emès pel Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma amb competència en la matèria.Aquest requisit no serà exigible per aplicar la deducció al productor que s'encarregui de l'execució de serveis d'efectes visuals.

  2. Que s'incorpori en els títols de crèdits finals de la producció una referència específica a haver-se acollit a l'incentiu fiscal;la col·laboració, en el seu cas, del Govern d'Espanya, les Comunitats Autònomes, les Film Commissions o les Film Offices que hagin intervingut de forma directa en la realització del rodatge o altres processos de producció desenvolupats a Espanya, així com, en el seu cas, els llocs específics de rodatge a Espanya i, per al cas d'obres audiovisuals d'animació, el lloc on arreli l'estudi a què se li ha encarregat el servei de producció.

  3. Que els titulars dels drets autoritzin l'ús del títol de l'obra i de material gràfic i audiovisual de premsa que inclogui de forma expressa els llocs específics del rodatge o de qualsevol altre procés de producció realitzat a Espanya, per a la realització d'activitats i elaboració de materials de promoció a Espanya i a l'estranger amb finalitats culturals o turístiques, que puguin dur a terme les entitats estatals, autonòmiques o locals amb compentencias en matèria de cultura, turisme i economia, així com per les Film Commissions o Film Offices que hagin intervingut en la realització del rodatge o producció.

A tenir en compte:

La disposició transitòria quaranta-dosena de la LIS estableix que els requisits a què s'ha fet referència en els apartats b) i c) anteriors, no seran exigibles en el cas de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics i obres audiovisuals respecte de les quals el contracte pel qual s'encarrega l'execució de la producció hauria estat firmat anteriorment a la data d'entrada en vigor (11 de juliol de 2021) de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016.