Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base de la deducció

La base de la deducció està constituïda per l'import de la renda obtinguda en la transmissió dels elements patrimonials que s'hagi integrat a la base imposable amb les limitacions establertes a l'article 42.2 del RDLeg. 4/2004.Als sols efectes del càlcul d'aquesta base de deducció, el valor de transmissió no podrà superar el valor de mercat.

No formaran part de la renda obtinguda en la transmissió l'import de les pèrdues per deteriorament relatives als elements patrimonials o valors, en el que les dotacions a les mateixes haguessin estat fiscalment deduïbles, ni les quantitats aplicades a la llibertat d'amortització, o a la recuperació del cost del bé fiscalment deduïble segons el previst a l'article 115 del RDLeg.4/2004, que s'hagin d'integrar a la base imposable en ocasió de la transmissió dels elements patrimonials que es van acollir als esmentats règims.

No s'inclourà en la base de la deducció la part de la renda obtinguda en la transmissió que hagi generat el dret a practicar la deducció per doble imposició.

La inclusió en la base de deducció de l'import de la renda obtinguda en la transmissió dels elements patrimonials l'adquisició del qual o utilització posterior generi despeses deduïbles, qualsevol que sigui l'exercici en què aquests es meritin, serà incompatible amb la deducció de les esmentades despeses.El contribuent podrà optar entre acollir-se a la deducció per reinversió i la deducció de les esmentades despeses.En tal cas, la pèrdua del dret d'aquesta deducció es regularitzarà en la forma establerta a l'article 137.3 del RDLeg.4/2004.

Si la reinversió s'efectués per una quantitat inferior a l'import obtingut en la transmissió, la base de la deducció serà la part de la renda que proporcionalment correspongui a la quantitat reinvertida.