Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en la disposició transitòria 24a.7 de la LIS i a l'article 42 del RDLeg. 4/2004 (o, en el seu cas, l'article 36 ter de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats), els contribuents hauran de consignar en la casella [00585] «Deducció DT 24a.7 LIS i art. 42 RDLeg.4/2004» de la pàgina 14 del model 200, l'import de la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, que el contribuent apliqui en el període impositiu objecte de declaració.L'import consignat en aquesta casella serà el que resulti de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 16 del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions disposició transitòria 24è.7 LIS i art. 42 RDLeg.4/2004» (pàgina 16 del model 200)

Els contribuents que apliquin la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris hauran d'emplenar aquest quadre de la forma que es detalla a continuació:

 • La columna «Límit conjunt» expressa el percentatge conjunt que ha d'operar sobre la quota íntegra minorada en les deduccions per doble imposició i les bonificacions (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), per determinar la quantia màxima aplicable en el període impositiu objecte de declaració.

 • La columna «Límit any» assenyala el últim any en què es podrà aplicar la deducció, que serà el primer dels assenyalats quan l'exercici social coincideixi amb l'any natural, sempre que l'exercici tingui una durada de dotze mesos.

 • A la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà a les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant en el període impositiu actual (2021) com en un d'anterior a l'actual (2006 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  La fila «Deducció DT 24a.7 LIS 2021(*)» només s'ha de complimentar si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

 • A la columna «Aplicat en aquesta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) dels imports consignats a l'anterior columna «Deducció generada» relatius a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tenir en compte:

  • Els imports que es consignin en aquesta columna no podran sobrepassar les quanties que resultin d'aplicar sobre la quota íntegra, minorada en les deduccions per doble imposició i les bonificacions (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva») els límits que, en cada cas, estableixen les normes reguladores dels diferents règims de deducció.

  • En la casella [00585] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en aquesta liquidació» que s'haurà de traslladar a la casella [00585] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades en l'esmentat període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en aquesta liquidació». L'esmentat import quedarà pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, tret que el període impositiu objecte de declaració sigui l'última en la qual la deducció corresponent es pugui aplicar, en el cas dels quals es perdria el saldo pendent de deducció.

  A tenir en compte:

  Segons el disposat en el article 44 del RDLeg.4/2004, les quantitats corresponents a aquesta deducció que no van ser deduïdes en el període impositiu en què es van generar, podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que acabin en els 15 anys immediats i successius, explicats a partir de l'acabament del període impositiu en què es va generar l'esmentada deducció.

  En conseqüència, la liquidació corresponent al període impositiu 2021 objecte de declaració, és l'última liquidació en la qual es poden aplicar les quantitats no deduïdes respecte a aquesta deducció que es va generar el 2006.