Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Elements patrimonials transmesos que donen de dret a deducció

Els elements patrimonials transmesos, susceptibles de generar rendes que constitueixin la base d'aquesta deducció, són els següents:

  1. Els que hagin pertangut a l'immobilitzat material, intangible o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques que haguessin estat en funcionament almenys un any dins dels tres anys anteriors a la transmissió.

  2. Valors representatius de la participació en el capital o en fons propis de tota classe d'entitats que atorguin una participació no inferior al 5 per cent sobre el seu capital i que s'haguessin posseït, almenys, amb un any d'antelació a la data de transmissió, sempre que no es tracti d'operacions de dissolució o liquidació d'aquestes entitats.El còmput de la participació transmesa es referirà al període impositiu.

A efectes de calcular el temps de possessió, s'entendrà que els valors transmesos han estat els més antics.

Quan els valors transmesos corresponguin a entitats que tinguin elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, segons balanç de l'últim exercici tancat, en un percentatge superior al 15 per cent de l'actiu, no s'aplicarà la deducció sobre la part de renda obtinguda en la transmissió que correspongui en proporció amb el percentatge que s'hagi obtingut.Aquest percentatge es calcularà sobre el balanç consolidat si els valors transmesos representen una participació en el capital d'una entitat dominant d'un grup segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, en el qual s'inclouran les entitats multigrup i associades en els termes de la legislació mercantil.No obstant això, el contribuent podrà determinar l'esmentat percentatge segons els valors de mercat dels elements que integren el balanç.

Es consideraran elements no afectes les participacions, directes o indirectes, en les entitats a què es refereix l'apartat 4 de l'article 42 del RDLeg. 4/2004 i els elements patrimonials que constitueixen l'actiu de les mateixes, cas que formin part del grup a què es refereix el paràgraf anterior.Es computaran com elements afectes aquells que compleixin les condicions establertes en els números 1r i 2n del paràgraf a) de l'article 4.Ocho.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

No s'entendran compresos entre els valors d'aquesta lletra b) els valors següents:

  1. Que no atorguin una participació en el capital social o fons propis.

  2. Siguin representatius de la participació en el capital social o en els fons propis de entitats no residents en territori espanyol les rendes del qual no puguin acollir-se a l'exempció establerta a l'article 21 del RDLeg.4/2004.

  3. Siguin representatius de institucions d'inversió col·lectiva de caràcter financer.

  4. Siguin representatius d'entitats que tinguin com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari en els termes previstos a l'article 4.Ocho.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.