Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Termini per efectuar la reinversió

  1. La reinversió s'haurà de realitzar dins del termini comprès entre el any anterior a la data de la posada a disposició de l'element patrimonial transmès i els tres anys posteriors, o, excepcionalment, d'acord amb un pla especial de reinversió aprovat per l'Administració tributària a proposta del contribuent.Quan s'hagin realitzat dos o més transmissions en el període impositiu de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tota classe d'entitats, l'esmentat termini es computarà des de l'acabament del període impositiu.

    La reinversió s'entendrà efectuada en la data en què es produeixi la posada a disposició dels elements patrimonials en què es materialitzi.

  2. Tractant-se d'elements patrimonials que siguin objecte dels contractes d'arrendament financer als quals es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, es considerarà realitzada la reinversió en la data en què es produeixi la posada a disposició de l'element patrimonial objecte del contracte, per un import igual al seu valor d'explicat.Els efectes de la reinversió estaran condicionats, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

  3. La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectuï la reinversió.Quan la reinversió s'hagi realitzat abans de la transmissió, la deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectuï l'esmentada transmissió.