Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS)

L'article 39.3 de la LIS estableix que les entitats que siguin creditores de la deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres prevista a l'article 36.2 d'aquesta Llei, podran sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària.

L'esmentat abonament se'n regirà pel disposat a l'article 31 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la seva normativa de desenvolupament, sense que, en cap cas, es produeixi la meritació de l'interès de demora a què es refereix l'apartat 2 de l'esmentat article 31.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'anterior, l'entitat consignarà en la casella [01200] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, l'import corresponent a l'abonament que sol·liciti:

  • En el cas en què l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de consignar l'import en la casella [01042] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS) (Estat)». En aquest cas, l'import de la casella [01402] coincidirà amb el de la casella [01200].

  • En el cas en què l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, haurà de consignar l'esmentat import en la casella [01333] «Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS) (Sr. Forales/Navarra)». L'emplenament d'aquesta casella es realitzarà a la pàgina 26 del model 200.

Recordi:

Aquestes entitats hauran de marcar prèviament la casella [00059] «Opcions arts.39.2 i 39.3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.