Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Increment per pèrdua de beneficis fiscals de períodes anteriors

Si durant el període impositiu objecte de declaració s'hagués produït l'incompliment de les condicions establertes per al gaudi d'exempcions, deduccions o incentius fiscals en la base imposable o en la quota íntegra de l'impost aplicats per l'entitat en declaracions de l'Impost sobre Societats corresponents a períodes impositius anteriors (determinant amb això la pèrdua del dret als mateixos), els contribuents hauran de consignar en les caselles [00615] i [00616] «Increment per pèrdua beneficis fiscals períodes anteriors» (en el cas que tributi exclusivament a l'Estat o davant d'una o algunes de les Administracions tributàries forals, respectivament) de la pàgina 14 bis del model 200, la suma dels imports que, per tal causa, sigui procedent reintegrar en la present declaració.A aquests efectes, hauran de recollir en aquestes caselles, entre altres, els següents imports:

  • En els supòsits de incompliment dels requisits exigits a l'article 25 de la LIS per a la reserva de capitalització, es recolliran els imports de la regularització corresponent, en els termes establerts per l'article 125.3 del LIS.

  • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú hauran d'incloure en aquesta casella les quanties que sigui procedent integrar a la quota íntegra en el supòsit contemplat en l'antepenúltim paràgraf de l'article 112.1 del LIS.

  • Les cooperatives de crèdit que, a efectes de retribució de les aportacions socials, hagin disposat de la part del Fons de Reserva Obligatori que hagi minorat la base imposable de l'Impost sobre Societats corresponent a resultats cooperatius o extracooperatius en períodes impositius anteriors conforme al previst en la disposició transitòria segona de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer, hauran d'incloure els imports corresponents a l'esmentada minoració.

A tenir en compte:

En els supòsits de tributació conjunta, es consignarà a les caselles [00615] i [00616] els imports que sigui procedent reintegrar en la present declaració pels conceptes esmentats i en la proporció que correspongui a cada Administració.