Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Interessos de demora

1.Càlcul dels interessos de demora

Per al càlcul dels interessos de demora, el terme inicial del còmput coincideix amb la data de l'endemà al de l'acabament del termini voluntari de presentació de la declaració del període impositiu en què es van aplicar els beneficis fiscals que es restitueixen i el terme final coincideix amb la data de presentació de la declaració del període impositiu en què s'han incomplert les condicions establertes per al gaudi del corresponent benefici fiscal.Si com a resultat de la declaració a què es van aplicar els beneficis que ara es restitueixen es va obtenir devolució, el terme inicial del còmput coincidirà amb la data en què es va percebre la devolució.Per al càlcul dels interessos de demora s'aplica als dies transcorreguts de cada any i compresos en el període de demora el tipus d'interès de demora vigent en cada un d'ells.La fórmula a fer servir és la següent:

Interessos de demora = C x ∑TnxIDn/365(*) x 100

(*) Tractant-se d'anys de traspàs prendrà 366 dies en lloc de 365.

En la qual:

C:import dels beneficis a restituir.

Tn:nombre de dies del període de demora en cada un dels anys del mateix, que són els transcorreguts entre l'1 de gener o l'endemà a la data de venciment del termini voluntari de presentació de la declaració del període impositiu en què es van aplicar els beneficis que es restitueixen, si aquest fos posterior, (o, en el seu cas, des de la data en què es va obtenir la devolució) i la data de presentació de la declaració en la qual es restitueixen els beneficis indegudament gaudits o, en el seu defecte, el 31 de desembre.

IDn:interès de demora vigent en cada un dels anys compresos en el període de demora.

2.Tipus d'interès de demora aplicables

AnyTipus d'interès de demora aplicable
Percentatge
2002 5,5
2003 5,5
2004 4,75
2005 5
2006 5
2007 6,25
2008 7
2009 7/5
2010 5
2011 5
2012 5
2013 5
2014 5
2015 4,375
2016 3,75
2017 3,75
2018 3,75
2019 3,75
2020 3,75
2021 3,75

3.Emplenament del model 200

En les caselles [00617] i [00618] «Interessos de demora» (en el cas que tributi exclusivament a l'Estat o davant d'una o algunes de les Administracions tributàries forals, respectivament) de la pàgina 14 bis del model 200, es reflectirà l'import dels interessos de demora corresponents a les quantitats que, en concepte de reintegrament per la pèrdua de beneficis fiscals aplicats en períodes impositius anteriors, s'haurien consignat, en el seu cas, a les caselles [00615] i [00616] i [00633] i [00642].A més, en aquells supòsits en què la pèrdua de beneficis fiscals suposi la integració en la base imposable dels beneficis indegudament percebuts, es reflectirà en aquestes caselles l'import dels interessos de demora corresponents a la part de quota derivada de l'esmentada integració.

A tenir en compte:

En els supòsits de tributació conjunta, es consignarà a les caselles [00617] i [00618] els interessos de demora així calculats en la proporció que correspongui a cada Administració, per la pèrdua de beneficis fiscals els imports de la qual s'hagin consignat a les caselles [00615] i [00616], o a les caselles [00633] i [00642], respectivament, i, en el seu cas, a més, els que corresponguin a la part de quota derivada de la integració en la base imposable dels beneficis indegudament percebuts.