Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Documentació específica

Segons el disposat a l'article 18.3 de la LIS aquestes persones o entitats vinculades, per tal de justificar que les operacions efectuades s'han valorat pel seu valor de mercat, hauran de mantenir a disposició de l'Administració tributària la documentació específica que s'estableixi reglamentàriament.

En relació amb l'article 18.3 del LIS, l'article 13.2 del RIS estableix que l'esmentada documentació específica s'elaborarà d'acord als principis de proporcionalitat i suficiència. En la seva preparació, el contribuent podrà utilitzar aquella documentació rellevant de què disposi per a altres finalitats.

Aquesta documentació hi haurà de ser a disposició de l'Administració tributària a partir de l'acabament del termini voluntari de la declaració de l'Impost sobre Societats.