Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Obligats a presentar el model

La informació país per país resultarà exigible a les següents entitats, exclusivament, quan el import net de la xifra de negocis del conjunt de persones o entitats que formin part del grup, en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu, sigui, almenys, de 750 milions d'euros:

 1. Entitats residents en territori espanyol que tinguin la condició de dominants d'un grup, i no siguin alhora dependents de cap altra entitat, resident o no resident.

  Segons estableix l'article 18.2 de la LIS, existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d'una altra o altres segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

 2. Entitats residents en territori espanyol dependents, directament o indirectament, d'una entitat no resident en territori espanyol que no sigui alhora dependent de cap altra, així com els establiments permanents en territori espanyol d'entitats no residents del grup, sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies recollides a l'article 13.1 del RIS:

  1. Que no existeixi una obligació d'informació país per país en termes anàlegs a la prevista a l'article 13.1 del RIS, respecte de la referida entitat no resident al seu país o territori de residència fiscal.

  2. Que, existint un acord internacional en el sentit de la Directiva (UE) 2016/881 del Consell de 25 de maig de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE respecte a l'intercanvi automàtic obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat, amb el país o territori en què resideixi fiscalment la referida entitat no resident, no existeixi un acord d'intercanvi automàtic d'informació entre autoritats competents, respecte de l'esmentada informació, amb l'esmentat país o territori.

  3. Que, existint un acord d'intercanvi automàtic d'informació respecte de l'esmentada informació amb el país o territori en què resideix fiscalment la referida entitat no resident, s'hagi produït un incompliment sistemàtic del mateix que hagi estat comunicat per l'Administració tributària espanyola a les entitats dependents o als establiments permanents residents en territori espanyol en el termini previst en el present apartat.

  Dins del supòsit previst en aquest apartat 2, l'entitat resident en territori espanyol o l'establiment permanent en territori espanyol obligats a presentar la informació país per país hauran de sol·licitar a l'entitat no resident la informació corresponent al grup.Si l'entitat no resident es negués a subministrar tot o part de l'esmentada informació, l'entitat resident en territori espanyol o l'establiment permanent en territori espanyol presentaran la informació de què disposin i notificaran aquesta circumstància a l'Administració tributària.

Recordi:

Qualsevol entitat resident en territori espanyol que formi part d'un grup obligat a presentar la informació aquí establert haurà de comunicar a l'Administració tributària la identificació i el país o territori de residència de l'entitat obligada a elaborar aquesta informació.Aquesta comunicació s'haurà de realitzar abans de l'acabament del període impositiu a què es refereixi la informació.