Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques

En relació amb la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, modifica la lletra a') de l'article 36.1 de la LIS, afegint que els certificats requerits en aquesta lletra seran vinculants per a l'Administració tributària, independentment de la data en què s'hagin emès.

D'altra banda, es modifica l'últim paràgraf de l'article 39.1 de la LIS, afegint que el límit incrementat de la deducció al 50 per cent s'aplicarà tenint en compte la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals regulada en l'article 36 de la LIS, quan l'import d'aquestes deduccions superi el 10 per cent del compte íntegre reduït en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

Es modifica també l'apartat 5 de l'article 39 de la LIS per establir en relació amb el requisit de permanència dels elements patrimonials afectes a les deduccions per incentivar determinades activitats regulades en els articles 35 a 38 de la LIS, que en el cas de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals regulada en l'article 36 de la LIS, aquest requisit s'entendrà complert en la mesura que la productora mantingui el mateix percentatge de titularitat de l'obra durant el termini de 3 anys, sens perjudici de la seva facultat per comercialitzar totalment o parcialment els drets d'explotació derivats de la mateixa a un o més tercers.

Finalment, s'afegeix l'apartat 7 a l'article 39 de la LIS en el que s'estén l'aplicació de les deduccions regulades en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS al contribuent que participi en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent. El contribuent que participi en el finançament d'aquestes produccions, haurà d'aportar quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats del mateix, de la qual propietat haurà de ser en qualsevol cas de la productora. Aquestes aportacions es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins a l'obtenció del certificat de nacionalitat.

En relació amb la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, incorpora en l'article 36.2 de la LIS, algun dels requisits que han de complir els productors que s'encarreguin de l'execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics, per poder aplicar aquesta deducció.

A aquests efectes, s'exigeix el certificat emès per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals , o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, acreditant el caràcter cultural de la producció per tal d'acomplir el que disposa la Comunicació de la Comissió sobre l'ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual, de 15 de novembre de 2013. A més, se sol·licita la incorporació en els títols de crèdit de l'obra dels llocs específics de rodatge a Espanya i l'autorització de l'ús del títol de l'obra i de material gràfic i audiovisual de premsa que inclogui de manera expressa els llocs específics del rodatge o de qualsevol altre procés de producció realitzat a Espanya, per a la realització d'activitats i elaboració de materials de promoció a Espanya i a l'estranger amb finalitats culturals o turístics, que puguin dur a terme les entitats estatals, autonòmiques o locals amb competències en matèria de cultura, turisme i economia.

Finalment, s'afegeix la disposició transitòria quaranta-dosena de la LIS que estableix que els requisits regulats en les lletres b)' i c)' de l'article 36.2 de la LIS als que s'ha feta referència en el paràgraf anterior, no seran exigibles en el cas de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics i obres audiovisuals respecte de les que el contracte pel qual s'encarrega l'execució de la producció hagués estat signat amb anterioritat a la data d'entrada en vigor (11-07-2021) de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.