Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció aplicable al contribuent que participa en el finançament de produccions cinematogràfiques espanyoles i espectacles en viu (art. 39.7 LIS)

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, el contribuent que participi en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, podrà aplicar les deduccions previstes en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS, sempre que aporti quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats del mateix, la propietat del qual haurà de ser en tot cas de la productora.Les aportacions es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins a l'obtenció del certificat de nacionalitat.

1.Particularitats de la deducció

a) Requisits

 1. Subscripció d'un contracte de finançament

  Tant el productor com el contribuent, que participin en el finançament de la producció, hauran de subscriure un contracte de finançament en el qual es necessitin, entre altres, els següents extrems:

  • Identitat dels contribuents que participen en la producció.

  • Descripció de la producció.

  • Pressupost de la producció amb descripció detallada de les despeses i, en particular, dels que es vagin a realitzar en territori espanyol.

  • Forma de finançament de la producció, especificant separadament les quantitats que aporti el productor, les que aporti el contribuent que participi en el seu finançament i les que corresponguin a subvencions i altres mesures de suport.

  • Les altres qüestions que reglamentàriament s'estableixin.

 2. Comunicació a l'Administració tributària

  A més, s'haurà de presentar el contracte de finançament i certificació del compliment dels requisits a’) i b’) de l'apartat 1 o del requisit a’) de l'apartat 3 de l'article 36 del LIS, segons correspongui, en una comunicació a l'Administració tributària, subscrita tant pel productor com pel contribuent que participa en el finançament de la producció, anteriorment a l'acabament del període impositiu en què es generi la deducció, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

b) Reintegrament de les quantitats aportades

Es realitzarà mitjançant les deduccions líquides en quota, que d'acord amb el contracte i l'establert en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS, el productor traspassi al contribuent que participa en el finançament.

c) Import de la deducció

El contribuent que participi en el finançament tindrà dret a acreditar en la seva autoliquidació la deducció, determinant-se el seu import en les mateixes condicions que s'haguessin aplicat al productor.No obstant això, el contribuent que participa en el finançament de la producció no podrà aplicar una deducció superior a l'import corresponent, en termes de quota, resultant de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats per ell desemborsades per al finançament d'aquella.L'excés podrà ser aplicat pel productor.

La acreditació de la deducció pel contribuent que participa en el finançament serà incompatible, totalment o parcialment, amb la deducció a què tindria dret el productor segons l'establert en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS.

2.Emplenament del model 200

El contribuent que participi en el finançament de la producció i vulgui acreditar el seu dret a aplicar la deducció dels apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS, haurà de marcar en primer lloc, la casella [00074] «Contribuent que finança produccions cinematogràfiques i altres amb dret a la deducció de l'art. 36.1 i 3 LIS» de la pàgina 1 del model 200.

Recordi:

Quan la totalitat o part dels costos de la producció hagin estat finançades per un altre contribuent, el productor haurà de marcar en el període impositiu en què apliqui la deducció prevista en els apartats 1 i 3 de l'article 36 del LIS, la casella [00044] «Contribuent que aplica deduccions de l'art. 36.1 i 3 LIS amb finançament realitzat per un altre contribuent» de la pàgina 1 del model 200.

A més de marcar la casella [00074], el contribuent que participi en el finançament de la producció, per poder aplicar la deducció prevista en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS, haurà de consignar en l'apartat «Informació addicional produccions cinematogràfiques espanyoles i espectacles en viu» de la pàgina 17 del model 200, el NIF del contribuent que realitza la producció o espectacle que financen.