Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Novetats campanya Sociedades 2021

A més de les novetats normatives, amb l'objectiu que l'Agència Tributària disposi de més informació per millorar tant el control com l'assistència als contribuents en la seva obligació d'autoliquidar l'Impost sobre Societats, s'han introduït les següents novetats en els models 200 i 220:

  1. Es desglossa el quadre detall de la deducció per donatius a entitats sense finalitats de lucre amb l'objectiu de diferenciar la informació relativa a l'import de l'esmentada deducció sobre la qual s'aplica el percentatge del 35 o el 40 per cent en el cas que en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al del període impositiu anterior, de la informació sobre els donatius a activitats prioritàries de mecenatge que aplicaran els percentatges incrementats del 40 i 45 per cent, respectivament.Aquesta novetat permetrà assistir en exercicis futurs al contribuent en el càlcul dels límits aplicables a aquesta deducció.

  2. Es desglossa amb més detall les caselles relacionades amb la regularització mitjançant autoliquidació complementària amb l'objectiu de facilitar al contribuent l'esmena d'errors comesos en autoliquidacions anteriors corresponents al mateix període impositiu, en el cas que d'elles resulti un import a ingressar superior al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar o a compensar inferior a l'anteriorment autoliquidada.