Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2022.

Soci SICAV: Rendes derivades de liquidacions de SICAV

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2022, la disposició transitòria quaranta-unena de la LIS estableix que les SICAV que durant el període impositiu iniciat abans d'1 de gener de 2022 estiguessin tributant al tipus de gravamen reduït de l'1 per cent establert en l'article 29.4 a) de la LIS en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2021, i durant l'any 2022 acordin  la seva dissolució i liquidació, podran aplicar  el  règim fiscal previst en l'esmentada disposició transitòria  sempre que compleixin els següents requisits :

  1. Durant l'any 2022, adoptin vàlidament l'acord de dissolució amb liquidació. Per tant, el termini per adoptar aquest acord finalitza el 31 de desembre de 2022.

  2. Realitzin amb posterioritat a l'acord, dins els sis mesos posteriors al termini que tenen per adoptar aquest acord (31  de desembre de  2022), tots els actes o negocis jurídics necessaris segons la normativa mercantil fins a la cancel·lació registral de la societat en liquidació. Per tant, el període per realitzar tots els actes i negocis jurídics necessaris per liquidar la societat fins a la seva cancel·lació registral finalitza el 30 de juny de 2023, encara que res no impedeix que aquestes operacions puguin concloure dins l'any 2022.

Les SICAV que  acordin la dissolució amb liquidació  conforme a l'anterior, aplicaran transitòriament el següent règim fiscal :

  1. Durant els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2022 que concloguin fins a la cancel·lació registral, la SICAV en liquidació continuarà tributant al tipus de gravamen reduït de l'1 per cent, sempre que el nombre d'accionistes sigui igual o superior a 100, sigui quin sigui el preu d'adquisició de les seves participacions en la SICAV.

  2. Els socis de la SICAV en liquidació no integraran en la base imposable les rendes derivades de la liquidació de la societat, sempre que reinverteixin la totalitat dels diners o dels béns (no és possible una reinversió parcial) que els correspongui com a quota de liquidació en una o diverses institucions d'inversió col·lectiva previstes en les lletres a) o b) de l'article 29.4 de la LIS. Les noves accions o participacions adquirides o subscrites conservaran el valor i la data d'adquisició de les accions de la societat objecte de liquidació. La reinversió haurà d'efectuar-se abans d'haver transcorregut set mesos comptats des de la finalització del termini establert per adoptar vàlidament l'acord de dissolució amb liquidació de la SICAV (31  de desembre de 2022), per la qual cosa el termini per efectuar la reinversió finalitza el 31 de juliol de 2023, encara que res no impedeix que aquesta reinversió pugui dur-se a terme dins l'any 2022. Quan el soci s'aculli al règim de reinversió aquí previst, no existirà obligació de practicar pagaments a compte del corresponent impost personal del soci sobre les rendes derivades de les liquidacions de la SICAV.

    El soci haurà de comunicar a la societat en liquidació la seva decisió d'acollir-se a la reinversió, havent d'aportar la documentació acreditativa de la data i valor d'adquisició de les accions, en cas que la societat no disposi d'aquesta informació. A més, el soci comunicarà a la institució d'inversió col·lectiva en la que efectuï la reinversió els seus propis dades identificatives, els corresponents a la societat en liquidació i a la seva entitat gestora i entitat dipositària, així com la quantitat de diners o els béns integrants de la quota de liquidació a reinvertir en la institució de destinació. A aquests efectes, el soci complimentarà la corresponent ordre de subscripció o adquisició, autoritzant a aquesta institució a tramitar aquesta ordre davant la societat en liquidació. Rebuda l'ordre per la societat en liquidació, la reinversió haurà d'efectuar-se mitjançant la transferència ordenada per aquesta última al seu dipositari, per compte i ordre del soci, dels diners o dels béns objecte de la reinversió, des dels comptes de la societat en liquidació als comptes de la institució d'inversió col·lectiva en la que s'efectuï la reinversió. Aquesta transferència s'acompanyarà de la informació relativa als valors i dates d'adquisició de les accions de la societat en liquidació a les que correspongui la reinversió.

Aquest règim especial no serà aplicable als supòsits de dissolució amb liquidació de les societats d'inversió lliure, ni de les societats d'inversió de capital variable índex cotitzats.

Emplenament del model 200

En aplicació del règim fiscal especial previst en la disposició transitòria quaranta-unena de la LIS, els socis de les SICAV no integraran en la seva base imposable les rendes derivades de la liquidació de l'entitat, sempre que reinverteixin el total de diners o béns que els correspongui com a quota de liquidació en la forma i amb les condicions previstes en aquest precepte, per la qual cosa en aquests casos hauran de realitzar un ajustament negatiu per aquest import en la casella [01014] «Soci SICAV: Rendes derivades de liquidacions de SICAV (DT 41a. 2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200.

Recordi:

Els socis de les SICAV en liquidació que realitzin l'ajustament esmentat en el paràgraf anterior, hauran de marcar en primer lloc la casella [00084] «Règim especial de dissolució i liquidació de SICAV (DT 41a LIS)» de la pàgina 1 del model 200. A més hauran de complimentar la informació del quadre «E) Socis de SICAV en règim especial de dissolució i liquidació (DT 41a LIS)» de la pàgina 2 bis del model 200.