Salta al contingut principal

Manual pràctic de Societats 2022.

Portada

Aquesta publicació té efectes merament informatius

 1. Número identificació publicació (NIPO)
 2. Presentació
 3. Principals novetats de l'impost sobre societats 2022
 4. Capítol 1. Qüestions generals
 5. Capítol 2. Identificació, autoliquidació complementària, caràcters de la declaració, estats de comptes e INCN
 6. Capítol 3. Administradors i participacions directes
 7. Capítol 4. Estats comptables del model 200
 8. Capítol 5. Liquidació de l'impost sobre societats: Determinació de la base imposable
 9. Capítol 6. Liquidació de l'impost sobre societats: Determinació del deute tributari
 10. Capítol 7. Emplenament dels models 200 de les entitats que formen part d'un grup que tributa en règim de consolidació fiscal
 11. Capítol 8. Operacions amb persones o entitats vinculades
 12. Capítol 9. Règims tributaris especials (I)
 13. Capítol 10. Règims tributaris especials (II)
 14. Capítol 11. Règim fiscal de les cooperatives
 15. Capítol 12. Règim fiscal de les Canarias
 16. Capítol 13. Règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra
 17. Capítol 14. El pagament fraccionat de l'impost sobre societats corresponent a l'any 2023
 18. Capítol 15. Impost sobre la renda de no residents
 19. Annex I. Model 200 declaració IS i IRNR
 20. Annex II. Model 202 de pagament fraccionat IS i IRNR
 21. Apèndix normatiu