Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2022.

XXXVII Copa Amèrica Barcelona

La disposició final trenta-sisena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023, estableix un règim fiscal específic aplicable a la celebració de la «XXXVII Copa Amèrica Barcelona».

En relació amb l'impost sobre societats, aquest règim fiscal estableix que les persones jurídiques residents a Espanya constituïdes amb motiu de l'organització i celebració de l'esdeveniment «XXXVII Copa Amèrica Barcelona» per l'entitat organitzadora o pels equips participants, estaran exemptes de l'impost sobre societats per les rendes obtingudes des de l'1 d'abril de 2022 fins al 31 de desembre de 2025 amb motiu de l'esdeveniment i en la mesura en què estiguin directament relacionades amb la seva participació en ell.

El que estableix el paràgraf anterior s'aplicarà igualment als establiments permanents que l'entitat organitzadora de la «XXXVII Copa Amèrica Barcelona» o els equips participants constitueixin a Espanya durant l'esdeveniment amb motiu de la seva celebració.

Emplenament del model 200

Els contribuents de l'impost sobre societats que apliquin aquest règim fiscal específic, hauran de consignar en les caselles [01905] i [01906] «XXXVII Copa Amèrica Barcelona (Llei 31/2022)» de la pàgina 13 del model 200, les correccions al resultat comptable que corresponguin per l'aplicació de les exempcions a les que s'ha feta referència en l'apartat anterior.