Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2022.

Inversions anticipades

Regulació: Article 27.11 Llei 19/1994

Segons s'estableix en el primer paràgraf de l'article 27.11 de la Llei 19/1994, els contribuents podran dur a terme inversions anticipades, que es consideraran com materialització de la RIC que es doti amb càrrec a beneficis obtinguts durant el període impositiu en el que es realitza la inversió o en els tres posteriors, sempre que es compleixin els restants requisits exigits en el mateix.

Aquestes dotacions hauran de realitzar-se amb càrrec a beneficis fins al 31 de desembre de 2023.

Durant el període impositiu en què es realitzin les inversions anticipades haurà de comunicar-se la materialització i el seu sistema de finançament conjuntament amb la declaració de l'impost sobre societats (consulteu el punt 1d) de l'apartat «Documentació que ha de presentar-se abans de la declaració» del Capítol 1 d'aquest Manual Pràctic).

Les inversions anticipades realitzades en un període impositiu iniciat abans d'1 de gener de 2015 es consideraran materialització de la reserva per a inversions de beneficis obtinguts en un altre període impositiu posterior iniciat igualment abans d'aquesta data, i es regularan pel que disposa l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, segons redacció vigent a 31 de desembre de 2014.