Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Qui està obligat a presentar la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni (IP)?

Normativa:Art. 37 Llei Imposat Patrimoni

Estan obligats a presentar declaració per l'Impost sobre el Patrimoni els subjectes passius, ja ho siguin per obligació personal o real, en els que es presenti alguna de les següents circumstàncies:

  1. La seva quota tributària, determinada d'acord amb les normes reguladores d'aquest Impost, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que siguin procedents, resulti a ingressar o,

  2. Quan, no donant-se l'anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'Impost, resulti superior a 2.000.000 d'euros.

A efectes de l'aplicació del primer límit [circumstància a)] tingui's en compte que si la base imposable, determinada segons les normes de l'impost, és igual o inferior al mínim exempt establert, bé amb caràcter general en 700.000 euros, bé en l'import que en exercici de les seves competències normatives sobre el citat mínim exempt han aprovat les Comunitats Autònomes per als seus residents (Vegeu sobre això el Capítol 2), no hi haurà obligació de declarar.Així mateix, s'ha d'atendre per determinar o no la concurrència d'aquesta circumstància a les deduccions o bonificacions sobre la quota íntegra de l'impost aprovades per algunes Comunitats Autònomes (Capítol 2).Tot això sempre que el patrimoni brut no resulti superior a 2.000.000 d'euros.

Quant a l'aplicació del segon límit [circumstància b)], s'hauran de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l'Impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminueixin el valor dels mateixos, ni tampoc els deutes o obligacions personals de les quals hagi de respondre el subjecte passiu.

Els residents en territori espanyol que passin a tenir la seva residència en un altre país podran optar per continuar tributant per obligació personal a Espanya pel conjunt dels béns i drets de contingut econòmic que siguin titulars a 31 de desembre, amb independència del lloc on es trobin situats els béns o puguin exercitar-se els drets.L'opció s'ha d'exercitar mitjançant la presentació de la declaració al primer exercici en el qual hagués deixat de ser resident en el territori espanyol.

Atenció: l'opció podrà exercitar-se també per aquells subjectes passius que van deixar de ser residents en territori espanyol als exercicis en els quals es va eliminar el gravamen sobre l'Impost sobre el Patrimoni (2008 a 2010, ambdós inclusivament) i van optar en el seu moment per continuar tributant a Espanya per obligació personal.

Així mateix, s'ha de tenir en compte la subjecció a l'Impost sobre el Patrimoni per obligació real dels contribuents del IRPF que optin per tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents, mantenint la condició de contribuents pel IRPF, conforme al règim especial dels "treballadors desplaçats a territori espanyol" establert a l'article 93 de la Llei del IRPF.i les especialitats en la tributació dels contribuents no residents que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu d'acord amb l'establert en la disposició addicional quarta de la Llei Impost Patrimoni.