Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Subjectes passius per obligació real

Normativa: Art.5. U.b) Llei Impost Patrimoni

Són subjectes passius de l'impost sobre el patrimoni per obligació real:

 1. Les persones físiques que no tinguin la seva residència habitual a Espanya.

  Les persones físiques que no tinguin la seva residència habitual a Espanya i siguin titulars de béns o drets que estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol.

  Especialitats de la tributació dels contribuents no residents en territori espanyol

  Normativa: Disposició addicional quarta Llei Impost Patrimoni.

  Des de l'1 de gener de 2021 tots els contribuents no residents (i no només els que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu) tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on radiqui el major valor dels béns i drets de què siguin titulars i pels quals s'exigeixi l'impost, perquè estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol.

  Atenció: si desitja optar per l'aplicació de la normativa autonòmica en matèria de l'Impost sobre Patrimoni hauran de marcar la casella [3] de la declaració i indicar en la casella [8] la Clau de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia en la que va tenir la seva residència habitual el 2021.

 2. Treballadors desplaçats a territori espanyol acollits al règim fiscal especial de l'article 93 de la Llei de l'IRPF

  Les persones físiques que hagin adquirit la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència  del seu desplaçament a territori espanyol per motius de treball i que, a l'empara del que preveu l' article 93 de la Llei de l'IRPF, hagin optat per tributar per l'Impost sobre  la Renda de no Residents, mantenint la condició de contribuents per l'IRPF, durant el  període impositiu en què s'efectuï el canvi de residència i els cinc següent.

  Vegeu respecte al   règim fiscal especial per a treballadors desplaçats  a territori fiscal de l'article 93 de la Llei de  l'  IRPF el  Capítol 2 del Manual d'IRPF.

  En aquest cas, el subjecte passiu de l'impost sobre el patrimoni té dret a l'aplicació de  la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on tingui la seva residència que serà,  donat el tenor del punt de connexió establert en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual  es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i  Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes, la que correspon  per a l'IRPF a la data de meritar-se aquell. Per determinar en quin de les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia té la seva residència habitual  el contribuent. Vegeu Capítol 2 del Manual d'IRPF.

  Important: per als subjectes passius de l'impost sobre el patrimoni del règim  fiscal especial per als treballadors desplaçats a territori espanyol de l'article 93 de  la Llei de l'IRPF i per als quals siguin no residents a Espanya [y tributin per obligació real o per obligació personal a Espanya en virtut de l'opció prevista en l'article 5.U.a) de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni ], l'aplicació de la normativa  autonòmica constitueix un dret i, per això, una opció, que podran exercitar o  no, si bé, en cas d'exercitar-la, hauran d'aplicar tota la normativa pròpia de l'impost  aprovada per aquesta Comunitat Autònoma. Per optar per l'aplicació de la normativa  autonòmica en matèria de l'Impost sobre Patrimoni aquests contribuents haurà de consignar  una X en la casella [12] o casella [3], segons correspongui, de la declaració.

Béns i drets que han de declarar-se

En ambdós casos, la declaració es referirà exclusivament als béns o drets de què siguin  titulars, sempre que els mateixos estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en  territori espanyol amb deducció de les càrregues i gravàmens de naturalesa real que afectin a  aquests béns o drets, així com dels deutes per capitals invertits en els mateixos. 

Important: els subjectes passius, ja el siguin per obligació personal o per obligació  real, només estan obligats a presentar la declaració per l'impost sobre el patrimoni  corresponent a 2021 si la seva quota tributària, determinada d'acord amb les normes  reguladores de l'Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que fossin procedents,  resulti per ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns  o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'impost, resulti  superior a 2.000.000 d'euros.