Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Cessió de l'impost sobre el patrimoni a les Comunitats Autònomes

Normativa: Art.2.2. Llei Impost Patrimoni

L'impost sobre el patrimoni és un impost rendiment del qual està cedit en la seva totalitat a les Comunitats Autònomes, en els termes establerts en la Llei orgànica  8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), modificada per última vegada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre (BOE del 19), i en Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE del 19).

Com a conseqüència de la cessió, les Comunitats Autònomes podran assumir competències normatives sobre el mínim exempt, tipus de gravamen i deduccions i bonificacions de la quota.

Les deduccions i bonificacions aprovades per les Comunitats Autònomes resultaran, en qualsevol cas, compatibles amb les establertes en la normativa estatal reguladora de l'impost i no podran suposar una modificació de les mateixes. Aquestes deduccions o bonificacions autonòmiques s'apliquen amb posterioritat a les regulades per la normativa de l'Estat.

Si les Comunitats Autònomes no fessin ús de les competències normatives sobre aquest Impost, s'aplicarà, si no, la normativa de l'Estat.

D'altra banda, ha de tenir-se en compte que la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de Protecció Patrimonial de les Persones amb Discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària estableix, en la seva disposició addicional segona, que les Comunitats Autònomes podran declarar l'exempció en l'impost sobre el patrimoni dels béns i drets integrants del patrimoni protegit de les persones amb discapacitat.