Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Meritació de l'Impost sobre el Patrimoni

Normativa:Art.29 Llei Imposat Patrimoni

L'Impost sobre el Patrimoni es merita el dia 31 de desembre de cada any i afecta el patrimoni del qual sigui titular el subjecte passiu en l'esmentada data.

En conseqüència, en aquest impost no hi ha un període impositiu pròpiament dit.Així, la mort d'una persona un dia diferent del 31 de desembre determina que l'impost no es meriti en aquest exercici.

Assenyalar, finalment, que el cabal relicte es grava com a part del patrimoni dels hereus o legataris, sense que en cap cas aquests hagin de presentar declaració de l'Impost sobre el Patrimoni pel mort.