Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Esquema de liquidació de l'Impost sobre el Patrimoni

Fase 1a

(+) PATRIMONIO BRUT (Valor total dels béns i drets no exempts) 
(x) DEUTES DEDUÏBLES
=   BASE IMPOSABLE (PATRIMONI NET)

Fase 2a

(-) REDUCCIÓ PER MÍNIM EXEMPT 
BASE LIQUIDABLE (PATRIMONI NET SUBJECTE A GRAVESTIMIN)

Fase 3a

(x) TIPUS APLICABLES SEGONS ESCALA DE GRAVESTIMIN
QUOTA ÍNTEGRA

Fase 4a

(-) REDUCCIÓ PER LÍMIT CONJUNT AMB l'IRPF
(-) DEDUCCIÓ PER IMPOSTOS SATISFETS A L'ESTRANGER 
(-) BONIFICACIÓ  CEUTA I MELILLA
(-) DEDUCCIONS AUTONÓMICAS
(-) BONIFICACIONS AUTONÓMICAS
QUOTA RESULTANT (A INGRESSAR O ZERO)