Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per a contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Canàries

Normativa:Art. 29 del Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la comunitat autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

A més de les exempcions anteriorment comentades, els contribuents residents en el territori de la Comunitat Autònoma de Canàries podran aplicar l'exempció dels béns i drets de contingut econòmic que compleixin els següents requisits:

  • Que estiguin computats per a la determinació de la seva base imposable i,

  • Que formin part del patrimoni especialment protegit del contribuent, constituït a l'empara de la Llei 41/2003, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat.