Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Per a contribuents residents en la Comunitat de Castella i Lleó

Normativa:Art. 11 del Text Refós de les disposicions legals de la comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Igual com en el cas anterior, els contribuents residents en el territori de la Comunitat de Castella i Lleó podran aplicar l'exempció dels béns i drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni especialment protegit del contribuent, constituït a l'empara de la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat.