Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Per a contribuents residents a la Comunitat de Castilla y León

Normativa: Art. 11 del Text Refós de les disposicions legals de la comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Igual que en el cas anterior, els contribuents residents en el territori de la Comunitat  de Castilla y León podran aplicar l'exempció dels béns i drets de contingut econòmic  que formin part del patrimoni especialment protegit del contribuent, constituït  a l'empara de la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones  amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de  la normativa tributària amb aquesta finalitat.