Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

L'impost sobre el patrimoni

Normativa: Arts. 1, 2,1 i 3 llei Impost Patrimoni

L' impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que  grava el patrimoni net de les persones físiques.

Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels que la mateixa sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de les que el seu titular hagi de respondre.

A més, es presumeix que formen part del patrimoni del subjecte passiu els béns i drets que haguessin pertangut al mateix en el moment de l'anterior meritació, llevat de prova de transmissió o pèrdua patrimonial.

L'impost sobre el patrimoni s'aplica en tot el territori nacional, sens perjudici dels règims tributaris forals de Concert i Conveni Econòmic vigents en els Territoris Històrics del País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra, respectivament, i del que disposen els Tractats o Convenis Internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenament intern.