Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

L'Impost sobre el Patrimoni

Normativa:Arts.1, 2,1 i 3 llei Imposat Patrimoni

El Impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques.

Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals la mateixa sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de les quals el seu titular hagi de respondre.

A més, es presumeix que formen part del patrimoni del subjecte passiu els béns i drets que haguessin pertangut al mateix en el moment de l'anterior meritació, tret de prova de transmissió o pèrdua patrimonial.

L'Impost sobre el Patrimoni s'aplica a tot el territori nacional, sense perjudici dels règims tributaris forals de Concert i Conveni Econòmic vigents als Territoris Històrics del País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra, respectivament, i del disposat als Tractats o Convenis Internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenació interna.