Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Introducció

L'impost sobre el patrimoni es va establir per la Llei 19/1991, de 6 de juny, i va ser materialment exigible fins a 1 de gener de 2008, data a partir de la qual la Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l'impost sobre el patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l'impost sobre el valor afegit i s'introdueixen altres modificacions en la normativa tributària (BOE del 25), va eliminar l'obligació de contribuir pel mateix, mitjançant la fórmula d'establir una bonificació estatal del 100 per 100 sobre la seva quota íntegra i de derogar les obligacions formals relatives a l'autoliquidació de l'impost, la presentació de la declaració i, si escau, el pagament del deute tributari.

No obstant això, els efectes de la crisi econòmica, van portar a la seva recuperació, amb caràcter temporal a través del Reial Decret llei 13/2011, de 16 de setembre (BOE del 17) que tenia en compte inicialment el seu restabliment només per als anys 2011 i 2012. No obstant això, es va ser  prorrogant la seva aplicació per als successius exercicis fins que la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE del 31) en la seva disposició derogatòria primera ha vingut a establir el manteniment amb caràcter indefinit de l'impost sobre el patrimoni. Per fer-ho, es deroga amb efectes 1 de gener de 2021 l'apartat segon de l'article únic del Reial Decret llei 13/2011.