Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Qüestió prèvia: regles per a la valoració dels elements patrimonials adquirits, situats o dipositats a l'estranger

Abans d'entrar a comentar cadascun dels criteris de valoració legalment establerts és convenient assenyalar, com qüestió prèvia, les regles que han d'utilitzar-se per procedir a la valoració dels elements patrimonials adquirits, situats o dipositats a l'estranger.

En el supòsit d'elements patrimonials adquirits, situats o dipositats a l'estranger, per expressar la valoració dels mateixos en euros a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni hauran de tenir-se en compte, si escau, les següents regles particulars:

1. Elements patrimonials regles de valoració de les quals atenen al valor d'adquisició.

Tractant-se d'elements patrimonials preu del qual, contraprestació o valor d'adquisició estigui xifrat originàriament en moneda diferent de l'euro i sigui alguna d'aquestes magnituds per la qual hagin de computar-se a l'efecte d'aquest impost, el contravalor en euros haurà de determinar-se:

  1. En cas de monedes diferents de les dels Estats membres de la Unió Europea que han adoptat l'euro, en funció del tipus de canvi oficial de l'euro corresponent a la data de la meritació de l'Impost publicat pel Banc Central Europeu o, si no, l'últim tipus de canvi oficial publicat amb anterioritat. 

    Vegeu la Resolució de 31 de desembre de 2021, del Banc d'Espanya, per la qual publiquen els canvis de l'euro corresponents al dia 31 de desembre de 2021, publicats pel Banc Central Europeu, que tindran la consideració de canvis oficials, d'acord amb el que disposa l'article 36 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre la Introducció de l'Euro (BOE 04-01-2022). 

    Si no existís tipus de canvi oficial, es prendrà com a referència el valor de mercat de la unitat monetària de què es tracti.

  2. En el cas de monedes dels Estats membres de la Unió Europea que van adoptar l'euro, en funció dels tipus de conversió irrevocablement fixats entre l'euro i la moneda de què es tracti continguts en el Reglament (CE ) número 2866/98 del Consell, de 31 de desembre de 1998 (DOTZE de 31/12/98), tenint en compte per a la seva conversió i arrodoniment les regles establertes pel Reglament (CE ) núm. 1103/97, del Consell, de 17 de juny, sobre determinades disposicions relatives a la introducció de l'euro.

2. Valoració dels béns immobles situats a l'estranger.

En el supòsit de béns immobles situats a l'estranger, hauran de declarar-se en aquest impost pel contravalor en euros del preu, contraprestació o valor d'adquisició, determinat conforme a l'indicat en la regla 1a anterior.

3. Dipòsits en compte en moneda diferent de l'euro.

Els dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, es computaran pel saldo que llancin a la data de meritació de l'impost, llevat que aquell resultés inferior al saldo mitjà corresponent a l'últim trimestre de l'any, cas en què s'aplicarà aquest últim.

A aquests efectes, el càlcul del saldo mitjà s'efectuarà en la moneda de què es tracti, d'acord amb el que preveu l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, determinant-se a continuació el seu contravalor en euros conforme a la regla 1a.

4. Valors mobiliaris negociats en mercats organitzats situats a l'estranger.

No existeix ni en la normativa tributària ni en la normativa financera espanyola relativa als valors negociables, cap definició de “mercat organitzat”.

No obstant això, en l'àmbit financer, usualment, es coneix com “mercats organitzats” a aquells mercats en els que existeix un conjunt de normes i reglamentacions que determinen el seu funcionament.

Des d'aquesta òptica, el concepte de “mercat organitzat” és més ampli que el de “mercat secundari oficial” o “mercat regulat” al que es refereix article 43, apartats 1 i 2, del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, (BOE de 24), ja que, quan es tracta d'accions o participacions en entitats, inclou també als denominats “sistemes multilaterals de negociació”, quant mercats dotats d'una autoregulació que estableix la seva estructura i sistema de funcionament.

Respecte als sistemes multilaterals de negociació, la seva definició cal buscar-la en l'article 4.1.21) de la Directiva 2014/65/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014 relativa als mercats d'instruments financers, que disposa:

“22) «sistema multilateral de negociació» (SMN): sistema multilateral, operat per una empresa de serveis d'inversió o per un organisme rector del mercat, que permet reunir —dins el sistema i segons normes no discrecionals— els diversos interessos de compra i de venda sobre instruments financers de múltiples tercers per donar lloc a contractes, de conformitat el títol II d'aquesta Directiva”

D'acord amb l'anterior es pot afirmar que el concepte de “mercats organitzats” a què es refereix l'article 15 de la Llei 19/1991 és més ampli que el de mercat secundari oficial o mercat regulat i inclou els denominats "sistemes multilaterals de negociació".

Així es desprèn també de la inclusió en l'Ordre que anualment aprova la relació de valors negociats amb el seu valor de negociació mitjà corresponent al quart trimestre, en virtut del que preveuen els articles 13 i 15 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, tant d'accions que es troben negociades en la borsa espanyola, com d'accions que es troben negociades en el Mercat Alternatiu Borsari (sistema multilateral de negociació espanyola). En l'exposició de motius d'aquestes ordres es ve a establir una equivalència entre “mercats organitzats” i “centres de negociació”.

Partint de l'exposat,  el concepte “mercats organitzats”  és més ampli que el de mercat secundari oficial o mercat regulat (les Borses de Valors) i inclou  els sistemes multilaterals de negociació on es negocien valors, havent de's tenir en compte a aquests efectes la normativa que resulti d'aplicació al lloc de l'estranger on estiguin situats els valors representatius de la participació en fons propis.

5. Valors representatius de la participació en fons propis d'entitats estrangeres, no negociats en mercats organitzats.

En el supòsit d'accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat estrangera, no negociades en mercats organitzats espanyols, per determinar el valor que resulti de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels beneficis dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de meritació de l'impost, es calcularà la mitjana d'aquests beneficis en la moneda corresponent, determinant-se a continuació el seu contravalor en euros conforme a l'indicat en la regla 1a.