Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Deutes deduïbles

Normativa:Art. 25 Llei Imposat Patrimoni

Deutes deduïbles

Tenen la consideració de deutes deduïbles en l'Impost sobre el Patrimoni les càrregues i gravàmens de naturalesa real que disminueixin el valor dels respectius béns o drets, així com els deutes i obligacions personals de les quals hagi de respondre el subjecte passiu.

Els deutes només seran deduïbles quan estiguin degudament justificades, sense que en cap cas siguin deduïbles els interessos.

Els deutes es valoraran pel seu nominal en la data de la meritació de l'impost (31 de desembre).

Deutes no deduïbles

No seran objecte de deducció:

  1. Les quantitats avalades, fins que l'avalador estigui obligat a pagar el deute, per haver-se exercitat el dret contra el deutor principal i resultar aquest fallit.En cas d'obligació solidària, les quantitats avalades no podran deduir-se fins que s'exerciti el dret contra l'avalador.

  2. La hipoteca que garanteixi el preu ajornat en l'adquisició d'un bé, sense perjudici que sí que ho sigui el preu ajornat o deute garantit.

  3. Les càrregues i gravàmens que corresponguin a béns exempts d'aquest impost, ni els deutes contrets per a l'adquisició dels mateixos.

    Quan l'exempció sigui parcial, com succeeix en els supòsits en els quals el valor de l'habitatge habitual sigui superior a 300.000 euros, serà deduïble, en el seu cas, la part proporcional dels deutes que correspongui a la part no exempta del bé o dret que es tracti. 

Supòsit especial:deutes relacionats amb béns i drets afectes

La inclusió d'aquests deutes juntament amb els restants deutes deduïbles només serà procedent quan es presentin les següents circumstàncies:

  • Quan els elements patrimonials afectes a activitats empresarials i professionals no estiguin exempts de l'Impost sobre el Patrimoni.

  • Quan el subjecte passiu no porti comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.

Important: en els supòsits d'obligació real de contribuir, només seran deduïbles les càrregues i gravàmens que afectin els béns i drets que raguin en territori espanyol o puguin exercitar-se o haguessin de complir-se en el mateix, així com els deutes per capitals invertits en els indicats béns.