Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

11. Concessions administratives

Normativa: Art. 21 Llei Impost Patrimoni

La valoració de les concessions administratives per a l'explotació de serveis o béns  de domini o titularitat pública, sigui quin sigui la seva durada, ha d'efectuar-se aplicant  els criteris continguts en l'article 13 del text refós de la Llei de l'impost sobre  Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu  1/1993, de 24 de setembre (BOE del 20 d'octubre).

Regles generals de valoració:

Segons el que disposa aquest article i com norma general, el valor de la concessió es  fixarà per l'aplicació de la regla o regles que, en atenció a la naturalesa de les obligacions  imposades al concessionari, resultin aplicables de les que s'indiquen a continuació:

 1. Quan  l'Administració assenyalés una quantitat total en concepte de preu o cànon, que hagi de  satisfer el concessionari, per l'import de la mateixa.

 2. Quan  l'Administració assenyalés un cànon, preu, participació o benefici mínim que hagi de  satisfer el concessionari periòdicament cal distingir dos supòsits:

  Si  la durada de la concessió no fos superior a  un any, per la suma total de les prestacions periòdiques.

  Si  la durada de la concessió fos  superior a l'any, capitalitzant al 10 per 100 la quantitat anual que satisfaci el concessionari.

  Quan per a l'aplicació d'aquesta regla calgués capitalitzar una quantitat anual que fos variable  com a conseqüència, exclusivament, de l'aplicació de clàusules de revisió de preus,  que prenguin com a referència índexs objectius de la seva evolució, es capitalitzarà la corresponent al  primer any. Si la variació depengués d'unes altres circumstàncies, de la qual raó matemàtica es conegui  en el moment de l'atorgament de la concessió, la quantitat a capitalitzar serà la mitjana  anual de les que el concessionari hagi de satisfer durant la vida de la concessió.

 3. Quan el concessionari estigui obligat a revertir a l'Administració béns determinats,  es computarà el valor net comptable estimat d'aquests béns a la data de la reversió, més  les despeses previstes per a la reversió. Per al càlcul del valor net comptable dels béns s' aplicaran les taules d'amortització aprovades als efectes de l'impost sobre societats en  el percentatge mitjà resultant de les mateixes.

Regles especials de valoració:

En els casos especials en què, per la naturalesa de la concessió, el valor no pugui fixar-se per  les regles exposades anteriorment, aquest es determinarà ajustant-se a les següents regles:

 1. Aplicant al valor dels actius fixos afectes a l'explotació, ús o aprofitament de què  es tracti, un percentatge del 2 per 100 per cada any de durada de la concessió, amb el mínim  del 10 per 100 i sense que el màxim pugui excedir el valor dels actius.

 2. A falta de l'anterior valoració, es prendrà l'assenyalada per la respectiva Administració  pública.

 3. En defecte de les dues regles anteriors, pel valor declarat pels interessats, sens perjudici del  dret de l'Administració per procedir a la seva comprovació pels mitjans  previstos en la Llei general tributària.