Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

11.Concessions administratives

Normativa:Art. 21 Llei Imposat Patrimoni

La valoració de les concessions administratives per a l'explotació de serveis o béns de domini o titularitat pública, qualsevol que sigui la seva durada, s'ha d'efectuar aplicant els criteris continguts a l'article 13 del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (BOE del 20 d'octubre).

Regles generals de valoració:

D'acord amb el disposat a l'esmentat article i com a norma general, el valor de la concessió es fixarà per l'aplicació de la regla o regles que, en consideració a la naturalesa de les obligacions imposades al concessionari, resultin aplicables de les quals s'indiquen a continuació:

 1. Quan l'Administració assenyalés una quantitat total en concepte de preu o cànon, que hagi de satisfer el concessionari, per l'import de la mateixa.

 2. Quan l'Administració assenyalés un cànon, preu, participació o benefici mínim que hagi de satisfer el concessionari periòdicament cal distingir dos supòsits:

  Si la durada de la concessió no fos superior a un any, per la suma total de les prestacions periòdiques.

  Si la durada de la concessió fos superior a l'any, capitalitzant el 10 per 100 la quantitat anual que satisfaci el concessionari.

  Quan per a l'aplicació d'aquesta regla calgués capitalitzar una quantitat anual que fos variable com a conseqüència, exclusivament, de l'aplicació de clàusules de revisió de preus, que prenguin com a referència índexs objectius de la seva evolució, es capitalitzarà la corresponent al primer any.Si la variació depengués d'altres circumstàncies, la raó matemàtica de les quals es conegui en el moment de l'atorgament de la concessió, la quantitat a capitalitzar serà la mitjana anual de les que el concessionari hagi de satisfer durant la vida de la concessió.

 3. Quan el concessionari estigui obligat a revertir a l'Administració béns determinats, es computarà el valor net comptable estimat dels esmentats béns a la data de la reversió, més les despeses previstes per a la reversió.Per al càlcul del valor net comptable dels béns s'aplicaran les taules d'amortització aprovades als efectes de l'Impost sobre Societats en el percentatge mitjà resultant de les mateixes.

Regles especials de valoració:

En els casos especials en què, per la naturalesa de la concessió, el valor no pugui fixar-se per les regles exposades anteriorment, aquest es determinarà ajustant-se a les següents regles:

 1. Aplicant al valor dels actius fixos afectes a l'explotació, ús o aprofitament que es tracti, un percentatge del 2 per 100 per cada any de durada de la concessió, amb el mínim del 10 per 100 i sense que el màxim pugui excedir del valor dels actius.

 2. A falta de l'anterior valoració, prendrà l'assenyalada per la respectiva Administració Pública.

 3. En defecte de les dues regles anteriors, pel valor declarat pels interessats, sense perjudici del dret de l'Administració per procedir a la seva comprovació pels mitjans previstos en la Llei General Tributària.