Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

15.Altres béns i drets de contingut econòmic

Normativa:Art. 24 Llei Imposat Patrimoni

Els béns i drets de contingut econòmic no contemplats en els apartats anteriors es valoraran pel preu de mercat a la data de la meritació de l'impost, 31 de desembre.