Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

3.Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions en compte

Normativa:Art. 12 Llei Imposat Patrimoni

La valoració de cada un dels dipòsits en compte s'efectuarà pel saldo que donin a la data de la meritació de l'impost (31 de desembre), tret que aquest resultés inferior al saldo mitjà corresponent a l'últim trimestre de l'any, en el cas del qual prendrà aquest últim.

Per al càlcul de l'esmentat saldo mitjà, no es computaran:

  • Els fons retirats per a l'adquisició de béns i drets que figurin en el patrimoni.

  • Els fons retirats per a la cancel·lació o reducció de deutes.

  • Els ingressos efectuats en l'últim trimestre que provinguin de préstecs o crèdits.En aquests casos, tampoc no serà deduïble el deute corresponent.

Important: en el supòsit que siguin diversos els titulars dels corresponents comptes, els seus valors s'imputaran per parts iguals a cada un d'ells, tret que es justifiqui una altra quota diferent de participació entre ells.