Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

3. Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions en compte

Normativa: Art. 12 Llei Impost  Patrimoni

La valoració de cadascun dels dipòsits en compte s'efectuarà pel saldo que llancin a  la data de la meritació de l'impost (31 de desembre), llevat que aquest resultés inferior al saldo  mitjà corresponent a l'últim trimestre de l'any, cas en què es prendrà aquest últim.

Per al càlcul d'aquest saldo mitjà, no es computaran:

  • Els fons retirats per a l'adquisició de béns i drets que figurin en el patrimoni.

  • Els fons retirats per a la cancel·lació o reducció de deutes.

  • Els ingressos efectuats durant l'últim trimestre que provinguin de préstecs o crèdits. En  aquests casos, tampoc serà deduïble el deute corresponent.

Important: en cas que siguin diversos els titulars dels corresponents  comptes, els seus valors s'imputaran per parts iguals a cadascun d' ells, llevat que es  justifiqui una altra quota diferent de participació entre ells.