Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

10.Drets reals d'ús i gaudi (exclosos els que, en el seu cas, recaiguin sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)

Normativa:Art. 20 Llei Imposat Patrimoni

En aquest apartat s'inclouen els drets reals d'ús i gaudi, excepte els que recaiguin sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu, així com els drets sobre béns immobles adquirits en virtut de contractes de multipropietat, propietat a temps parcial o fórmules similars, quan els esmentats contractes no comportin la titularitat parcial de l'immoble.

La seva valoració serà:

 • Usdefruit temporal. El seu valor s'estimarà proporcionalment respecte del valor total del bé, a raó d'un 2 per 100 per cada període d'un any que quedi de vigència de l'usdefruit, sense excedir del 70 per 100.

  Per tant, per determinar el valor dels usdefruits temporals s'aplicarà sobre el valor total del bé el percentatge que resulti de la següent operació:

  (2 x núm. anys que quedin de vigencia)%, amb un màxim del 70%

 • Usdefruit vitalici. El seu valor s'estimarà partint del 70 per 100 del valor total del bé, quan l'usufructuari tingui menys de 20 anys d'edat, i minorant l'esmentat percentatge en un 1 per 100 per cada any en què se superi l'esmentada edat, fins a un mínim del 10 per 100 del valor total del bé.

  Per tant, el valor dels usdefruits vitalicis serà la quantitat que s'obtingui d'aplicar sobre el valor total del bé el percentatge que resulti de la següent operació:

  (89 – edat de l'usufructuari a 31 de diciembre)%, amb mínim del 10% i màxim del 70%

 • Drets d'ús i habitació. Es computaran pel valor que resulti d'aplicar sobre el 75 per 100 del valor dels béns sobre els quals van ser imposats tals drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons el cas.

 • Drets d'aprofitament per tanda de béns immobles.Es valoraran pel seu preu d'adquisició, qualsevol que sigui la seva naturalesa.

Exemple

Senyor M.T.S. és titular d'un dret d'usdefruit vitalici sobre un immoble la valoració del qual, a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni, és de 90.000 euros.L'edat de l'usufructuari a 31 de desembre de 2021 és de 25 anys. 

Determinar el valor de l'usdefruit vitalici a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni. 

Solució

 1. Determinació del percentatge aplicable en funció de l'edat de l'usufructuari:(89 – 25) = 64 per 100

 2. Valor de l'usdefruit vitalici:64% de 90.000 = 57.600 euros