Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

10. Drets reals d'ús i gaudi (exclosos els que, si escau, recaiguin sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)

Normativa: Art. 20 Llei Impost Patrimoni

En aquest apartat s'inclouen els drets reals d'ús i gaudi, excepte els que recaiguin  sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu, així com els drets sobre béns immobles  adquirits en virtut de contractes de multipropietat, propietat a temps parcial o fórmules  similars, quan aquests contractes no comportin la titularitat parcial de l'immoble.

La seva valoració serà:

 • Usdefruit temporal. El seu valor s'estimarà proporcionalment respecte del valor total del bé,  pel que fa a un 2 per 100 per cada període d'un any que quedi de vigència de l'usdefruit, sense  excedir el 70 per 100.

  Per consegüent, per determinar el valor dels usdefruits temporals s'aplicarà sobre el  valor total del bé el percentatge que resulti de la següent operació:

  (2 x núm. anys que quedin de vigència)%, amb un màxim del 70%

 • Usdefruit vitalici. El seu valor s'estimarà partint del 70 per 100 del valor total del bé,  quan l'usufructuari tingui menys de 20 anys d'edat, i minorant aquest percentatge en un  1 per 100 per cada any en què se superi aquesta edat, fins a un mínim del 10 per 100 del valor  total del bé.

  Per consegüent, el valor dels usdefruits vitalicis serà la quantitat que s'obtingui d'aplicar  sobre el valor total del bé el percentatge que resulti de la següent operació:

  (89 – edat de l'usufructuari a 31 de desembre)%, amb mínim del 10% i màxim del 70%

 • Drets d'ús i habitació. Es computaran pel valor que resulti d'aplicar sobre el 75  per 100 del valor dels béns sobre els quals van ser impostos tals drets, les regles corresponents a  la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons el cas.

 • Drets d'aprofitament per torns de béns immobles . Es valoraran pel seu preu d' adquisició, sigui quin sigui la seva naturalesa.

Exemple

El senyor M.TS és titular d'un dret d'usdefruit vitalici sobre un immoble de la qual valoració, a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni , és de 90.000 euros. L'edat de l'usufructuari a 31 de desembre de 2021 és de 25 anys. 

Determinar el valor de l'usdefruit vitalici a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni. 

Solució

 1. Determinació del percentatge aplicable en funció de l'edat de l'usufructuari: (89 – 25) = 64 per 100

 2. Valor de l'usdefruit vitalici: 64% de 90.000 = 57.600 euros