Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

9.Objectes d'art i antiguitats

Normativa:Art. 19 Llei Imposat Patrimoni

A efectes de l'Impost sobre el Patrimoni, s'entén per:

Objectes d'art: les pintures, escultures, dibuixos, gravats, litografies o altres d'anàlegs, sempre que en tots els casos es tracti d'obres originals.

Antiguitats: els béns mobles, útils o ornamentals, exclosos els objectes d'art, que tinguin més de cent anys d'antiguitat i les característiques fonamentals dels quals no haguessin estat alterades per modificacions o reparacions efectuades durant els cent últims anys.

La valoració d'aquests béns s'efectuarà pel seu valor de mercat a la data de meritació de l'impost (31 de desembre).

Important:els objectes d'art i les antiguitats que tinguin la consideració d'exempts de l'impost no s'han d'incloure en la declaració.Vegeu sobre això la relació d'objectes d'art i antiguitats exempts en l'apartat dedicat a les exempcions al Capítol 2.