Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

13.Opcions contractuals

Normativa:Art. 23 Llei Imposat Patrimoni

En aquest apartat s'inclouran les opcions contractuals la titularitat de les quals correspongui al declarant, derivades de contractes que facultin una persona perquè, al seu arbitri i d'aquí a un temps màxim pactat, pugui decidir sobre el perfeccionament d'un contracte principal (generalment de compravenda) davant una altra persona que, de moment, queda vinculada a suportar els resultats de l'esmentada lliure decisió del titular del dret d'opció.

Les opcions contractuals es valoren pel preu especial convingut i, a falta d'aquest, o si fos menor, pel 5 per 100 de la base sobre la qual es liquidarien, a efectes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, els contractes sobre els quals les esmentades opcions recaiguin.