Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

6.Assegurances de vida

Normativa:Art. 17.Uno Llei Imposat Patrimoni

Hem de distingir:

  • Amb caràcter general, les assegurances de vida contractades pel contribuent, encara que el beneficiari sigui un tercer, es computaran pel seu valor de rescat en el moment de la meritació de l'impost (31 de desembre).L'esmentat valor haurà de ser facilitat per l'entitat asseguradora.

  • Supòsit especial.

    A partir de l'11 de juliol de 2021, en els supòsits en els quals l'acceptant no tingui la facultat d'exercir el dret de rescat total en la data de meritació de l'impost, l'assegurança es computarà pel valor de la provisió matemàtica en l'esmentada data en la base imposable de l'acceptant.

    Excepció:L'anterior no s'aplicarà als contractes d'assegurança temporals que únicament incloguin prestacions en cas de mort o invalidesa o altres garanties complementàries de risc.

    Nota: fins a l'11 de juliol de 2021 aquest tipus d'assegurança de vida, quan la pòlissa no reconeixia cap dret de rescat, total o parcial, no tributava per l'Impost sobre el Patrimoni, amb independència de què l'acceptant fos o no, de forma simultània, el beneficiari per a la contingència de supervivència.

Novetat 2021: per determinar la base imposable de l'Impost sobre el Patrimoni, a partir de l'11 de juliol de 2021, els contractes d'assegurances de vida en les quals l'acceptant no tingui la facultat d'exercir el dret de rescat total s'inclouran en la base imposable de l'Impost sobre el Patrimoni pel valor de la provisió matemàtica en la data de meritació de l'Impost (31 de desembre de cada any), a excepció d'aquells contractes d'assegurances temporals que únicament incloguin prestacions en cas de mort o invalidesa o altres garanties complementàries del risc.