Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

4.Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis

Normativa:Arts. 13 i 14 Llei Imposat Patrimoni

S'inclouen com tals, entre altres, els valors el Deute Públic, tant de l'Estat com de les Comunitats Autònomes, les Lletres del Tresor, els bons, cèdules i pagarés, públics i privats, i els préstecs i crèdits concedits la titularitat dels quals correspongui al contribuent. En funció que els corresponents valors estiguin o no negociats en mercats organitzats, resulten aplicables els següents criteris valoratius:

  • Regles de valoració per a valors negociats en mercats organitzats

    S'han de computar segons el valor de negociació mitjana del quart trimestre de cada any, qualsevol que sigui la seva denominació, representació i la naturalesa dels rendiments obtinguts. 

    A aquests efectes, la relació dels valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de negociació mitjana corresponent al quart trimestre de 2021, a efectes de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni de l'any 2021 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes es recull en l'Ordre  HFP/115/2022, de 23 de febrer (BOE del 25 - correcció d'errors BOE 24 de març).

  • Regles de valoració per a valors no negociats en mercats organitzats

    La valoració de cada un d'aquests títols es realitzarà pel seu nominal, incloses, en el seu cas, les primes d'amortització o reembors, qualsevol que sigui la seva denominació, representació i la naturalesa dels rendiments obtinguts.