Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

8. Vehicles, joies, pells de caràcter sumptuari, embarcacions i aeronaus

Normativa: Art. 18 Llei Impost Patrimoni

En aquest apartat s'inclouen les joies, pells de caràcter sumptuari, automòbils, vehicles  de dos o tres rodes de la qual cilindrada sigui igual o superior a 125 centímetres cúbics, embarcacions d'esbargiment o d'esports nàutics, avions, avionetes, velers i altres aeronaus de la qual  titularitat correspongui al declarant.

La valoració d'aquests béns s'efectuarà pel seu valor de mercat a la data de la meritació  de l'impost (31 de desembre).

Per determinar el valor de mercat podran utilitzar-se les taules de valoració de vehicles  usats aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics  Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre  Determinats Mitjans de Transport, incloses per a 2021 en l'Ordre HAC/1275/2020, de 28 de desembre (BOE del 30).