Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

8.Vehicles, joies, pells de caràcter sumptuari, embarcacions i aeronaus

Normativa:Art. 18 Llei Imposat Patrimoni

En aquest apartat s'inclouen les joies, pells de caràcter sumptuari, automòbils, vehicles de dos o tres rodes la cilindrada de les quals sigui igual o superior a 125 centímetres cúbics, embarcacions d'esbarjo o d'esports nàutics, avions, avionetes, velers i altres aeronaus la titularitat del qual correspongui al declarant.

La valoració d'aquests béns s'efectuarà pel seu valor de mercat a la data de la meritació de l'impost (31 de desembre).

Per determinar el valor de mercat podran utilitzar-se les taules de valoració de vehicles utilitzats aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, incloses per a 2021 en l'Ordre HAC/1275/2020, de 28 de desembre (BOE del 30).