Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Patrimoni net (base imposable)

Normativa:Art. 9 Llei Imposat Patrimoni

Aquesta magnitud està constituïda per la diferència algebraica entre l'import del patrimoni brut i la totalitat dels deutes deduïbles.

Per tant:

(+) PATRIMONI BRUT:BÉNS I DRETS

Béns immobles

Béns i drets afectes a activitats econòmiques

Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions en compte

Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis

Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat

Assegurances de vida

Rendes temporals o vitalícies

Vehicles, joies, pells de caràcter sumptuari, embarcacions i aeronaus

Objectes d'art i antiguitats

Drets reals d'ús i gaudi (exclosos els que, en el seu cas, recaiguin sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)

Concessions administratives

Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial

Opcions contractuals

Monedes virtuals

Altres béns i drets de contingut econòmic

(-) DEUTES DEDUÏBLES

= PATRIMONI NET