Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Per a subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i per als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir

El mínim exempt per un import de 700.000 euros serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents  que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a  obligació real de contribuir.

Recordi : Els contribuents no residents tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on radiqui el major valor dels béns i drets de què siguin titulars i pels quals se li exigeix l'impost, perquè estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol.