Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Exemple: Càlcul de l'import de la quota integra

El senyor L.G.C. resident en la Comunitat Autònoma de Galícia presenta les següents dades en la seva declaració de l'impost sobre el patrimoni  corresponent a l'exercici 2021:

 • Base liquidable: 356.900 euros.

 • Béns i drets exempts, excepte per determinar el tipus de gravamen aplicable: 68.000 euros.

Determinar l'import de la quota íntegra. 

Solució

 1. Determinació de la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen:

  Aquesta magnitud és el resultat de sumar la base liquidable i el valor net dels béns i drets exempts, excepte  per determinar el tipus de gravamen aplicable la resta del patrimoni. És a dir, 356.900 + 68.000 = 424.900 euros.

 2. Aplicació de l'escala de l'impost a la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen:

  • Fins a: 334.252,88: 835,63

  • Resta: 90.647,12 al 0,50%: 453,23

  • Quota resultant (835,63 + 453,23) = 1.288,86

 3. Determinació del tipus mitjà de gravamen:

  TMG: (1.288,86÷ 424.900) x 100 = 0,30%

 4. Obtenció de la quota íntegra

  Quota íntegra: 356.900 x 0,30% =  1.070,70 euros.