Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Exemple:Càlcul de l'import de la quota integra

Senyor L.G.C. resident a la Comunitat Autònoma de Galícia presenta les següents dades en la seva declaració de l'Impost sobre el Patrimoni corresponent a l'exercici 2021:

 • Base liquidable:356.900 euros.

 • Béns i drets exempts, excepte per determinar el tipus de gravamen aplicable:68.000 euros.

Determinar l'import de la quota íntegra. 

Solució

 1. Determinació de la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen:

  L'esmentada magnitud és el resultat de sumar la base liquidable i el valor net dels béns i drets exempts, excepte per determinar el tipus de gravamen aplicable la resta del patrimoni.És a dir, 356.900 + 68.000 = 424.900 euros.

 2. Aplicació de l'escala de l'impost a la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen:

  • Fins i tot:334.252,88:835,63

  • Resta:90.647,12 al 0,50%:453,23

  • Quota resultant (835,63 + 453,23) = 1.288,86

 3. Determinació del tipus de gravamen general:

  TMG:(1.288,86÷ 424.900) x 100 = 0,30%

 4. Obtenció de la quota íntegra

  Quota íntegra:356.900 x 0,30% = 1.070,70 euros.