Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Regla especial:béns i drets exempts amb progressivitat

Normativa:Art. 32 Llei Imposat Patrimoni

Els subjectes passius sotmesos a l'impost per obligació personal de contribuir que siguin titulars de béns o drets situats o que puguin exercitar-se o hagin de complir-se en un Estat amb el qual Espanya tingui subscrit un Conveni bilateral per evitar la doble imposició, en la virtut del qual els esmentats elements patrimonials estan exempts de l'impost espanyol, però poden ser tinguts en compte per calcular l'impost corresponent als restants elements patrimonials, hauran de determinar la quota íntegra d'acord amb el següent procediment:

  • El valor dels béns i drets exempts, determinat conforme a les regles de valoració de l'impost minorat, en el seu cas, en el valor de les càrregues, gravàmens i deutes corresponents als mateixos que, en cas de no existir l'esmentada exempció, tindrien la consideració de fiscalment deduïbles, s'haurà d'afegir a l'import de la base liquidable, per tal de determinar la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen.

  • Una vegada obtinguda la quota resultant, es determina el tipus de gravamen general.L'esmentat tipus de gravamen general és el resultat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota entre la base per a l'aplicació de l'escala de gravamen.

  • Una vegada obtingut l'esmentat tipus mitjà, aquest s'aplicarà exclusivament sobre la base liquidable, sense incloure els béns i drets exempts, excepte per determinar el tipus de gravamen, també denominats elements exempts amb progressivitat.