Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Exemple

Senyor J.B.A., solter i resident a Toledo, presenta les següents dades fiscals corresponents a les seves declaracions del IRPF i de l'Impost sobre el Patrimoni (IP) a l'exercici 2021.

 • Base imposable general del  IRPF: 50.000
 • Base liquidable general del IRPF:48.000
 • Mínim personal i familiar:5.550
 • Base imposable i liquidable de l'estalvi del IRPF:2.000
 • Quota íntegra general estatal i autonòmica del IRPF:12.407
 • Quota íntegra de l'estalvi del IRPF: 380
 • Base Imposable de l'Impost sobre el Patrimoni (IP):8.000.000
 • Quota íntegra de l'Impost sobre el Patrimoni:112.354,37

Determinar l'import a ingressar per l'Impost sobre el Patrimoni corresponent a l'exercici 2021, sabent que la part de la base imposable de l'estalvi derivada de guanys i pèrdues patrimonials que correspon al saldo positiu de les obtingudes per transmissions d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió ascendeix a 1.000 euros, i que el valor net dels elements patrimonials declarats no susceptibles de produir rendiments en el IRPF ascendeix 250.000 euros

Solució:

 • Quota de l'Impost sobre el Patrimoni corresponent a béns improductivos:(250.000 x 112.354,37) ÷ 8.000.000 = 3.511,07

 • Quota Impost sobre el Patrimoni susceptible de limitació (112.354,37 – 3.511,07) = 108.843,30

 • Quota íntegra general estatal i autonòmica del IRPF:12.407

 • Quota íntegra estatal i autonòmica de l'estalvi del IRPF a efectes del límit (1):190

  • Suma de quotes íntegres del IRPF (12.407 + 190) = 12.597

  • Suma de quotes íntegres del IRPF e IP (12.597 + 108.843,30) = 121.440,30

 • Límit de quotes íntegres IRPF e IP (60% s/ 51.000) = 30.600

  • Base imposable general del IRPF: 50.000

  • Base imposable de l'estalvi IRPF:1.000 (2)

 • Reducció teòrica a efectuar en la quota íntegra de l'Impost sobre el Patrimoni (121.440,30 – 30.600,00) = 90.840,30

 • Límit màxim de reducció de la quota íntegra Patrimoni:(80% s/112.354,37) = 89.883,50
 • Quota a ingressar Impost sobre el Patrimoni (112.354,37 – 89.883,50) (3) =  22.470,87

Notes a l'exemple:

(1) A efectes de determinar la quota íntegra de l'estalvi del IRPF, no s'ha tingut en compte la part corresponent al saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtingudes per les transmissions d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió.És a dir (380 ÷ 2.000) x 1.000 = 190 euros.(Tornar)

(2) A efectes de determinar la base imposable de l'estalvi del IRPF, no s'ha tingut en compte la part corresponent al saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtingudes per les transmissions d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió.És a dir (1.000 ÷ 2.000) x 2.000 = 1.000 euros.(Tornar)

(3) La quota a ingressar per l'Impost sobre el Patrimoni coincideix amb l'import de la quota mínima (20% s/112.354,37=22.470,87 euros).Per aplicació d'aquesta quota mínima, es produeix un excés no reductible de 956,80 euros, que és la diferència entre la reducció teòrica (90.840,30) i el límit màxim de reducció (89.883,50).(Tornar)