Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Particularitats en cas de tributació conjunta en l'IRPF

Quan els components d'una unitat familiar hagin optat per la tributació conjunta en l'IRPF, el límit de les quotes íntegres conjuntes d'aquest impost i de la de l'impost sobre el patrimoni, es calcularà acumulant les quotes íntegres meritades pels components de la unitat familiar en l'impost sobre el patrimoni. En el seu cas, la reducció que sigui procedent practicar es prorratejarà entre els subjectes passius en proporció a les seves respectives quotes íntegres en l'impost sobre el patrimoni.