Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Particularitats en cas de tributació conjunta en l'IRPF

Quan els components d'una unitat familiar hagin optat per la tributació conjunta en el IRPF, el límit de les quotes íntegres conjuntes d'aquest imposat i de la de l'Impost sobre el Patrimoni, es calcularà acumulant les quotes íntegres reportades pels components de la unitat familiar en l'Impost sobre el Patrimoni.En el seu cas, la reducció que sigui procedent practicar es prorratejarà entre els subjectes passius en proporció amb les seves respectives quotes íntegres en l'Impost sobre el Patrimoni.