Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Plantejament

Exclusivament per als subjectes passius sotmesos a l'impost per obligació personal, la suma de la quota íntegra de l'Impost sobre el Patrimoni conjuntament amb les quotes del IRPF (quota íntegra general i quota íntegra de l'estalvi) no podrà excedir del 60 per 100 de la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi, de l'IRPF.

L'import de les quotes íntegres del IRPF és la suma de les quantitats reflectides a les caselles [0545] y [0546] de la declaració del IRPF corresponent a l'exercici 2021 .

L'import de les bases imposables, general i de l'estalvi, del IRPF és la suma de les quantitats reflectides a les caselles [0435] y [0460] de la declaració del IRPF corresponent a l'exercici 2021 .