Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Regles

1ª. A efectes de determinar l'import de la base imposable de l'estalvi del IRPF, s'hauran d'aplicar les següents regles:

 1. No es tindrà en compte la part de l'esmentada base imposable de l'estalvi que correspongui al saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtingudes per transmissions d'elements patrimonials adquirits o de millores realitzades en els mateixos amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió, l'import del qual es consignarà a la casella [32] de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni.

  Per determinar aquest import s'haurà de calcular, en primer lloc, el saldo net dels guanys i pèrdues patrimonials obtingudes a l'exercici que derivin de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió.

  Si el saldo anterior fos negatiu o zero, se'n consignarà zero a la casella [32].

  Si el saldo fos positiu, s'hauran de prendre en consideració el saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2021 a integrar a la base imposable de l'estalvi (casella [0424] de la declaració del IRPF), i, en el seu cas, la compensació dels següents saldos.

  • Saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari imputables a 2021 a integrar a la base imposable de l'estalvi (amb el límit del 25 per 100 saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2021 ). Casella [0436]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2017, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar a la base imposable de l'estalvi.Casella [0439]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2018, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar a la base imposable de l'estalvi.Casella [0440]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2019, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar a la base imposable de l'estalvi.Casella [0441]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2020, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar a la base imposable de l'estalvi.Casella [0442]

  • Resta de saldos nets negatius de rendiments del capital mobiliari de 2017, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar a la base imposable de l'estalvi, amb el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2021.Casella [0443]

  • Resta de saldos nets negatius de rendiments del capital mobiliari de 2018, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar a la base imposable de l'estalvi, amb el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2021.Casella [0444]

  • Resta de saldos nets negatius de rendiments del capital mobiliari de 2019, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar a la base imposable de l'estalvi, amb el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2021.Casella [0445]

  • Resta de saldos nets negatius de rendiments del capital mobiliari de 2020, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar a la base imposable de l'estalvi, amb el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2021.Casella [0447]

  Si la diferència entre l'import de la casella [0424] i els imports de la suma de les caselles [0436] y [0439][0445] y [0447] és igual a zero, a la casella [32] de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni se'n consignarà zero.

  Si la diferència entre l'import de la casella [0424] i els imports de la suma de les caselles [0436] y [0439][0445] y [0447] és positiva, i el saldo dels guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió (GyP>1) fos igual o superior a l'import consignat a la casella [0424] de la declaració del IRPF, a la casella [32] de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni es consignarà la diferència entre les quantitats consignades a les caselles [0424] i els de la suma de les caselles [0436] y [0439] [0445] y [0447] de la declaració del IRPF.

  Si la diferència entre els imports de la casella [0424] i els imports de la suma de les caselles [0436] y [0439][0445] y [0447] és positiva, i el saldo dels guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió (GyP>1) fos inferior a l'import consignat a la casella [0424] de la declaració del IRPF, a la casella [32] de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni es consignarà la quantitat resultant de la següent operació.

  (Guanys i pèrdues >1 ÷ Casella [0424]) x (Caselles [0424] - [0436] - [0439] - [0440] - [0441] - [0442]- [0443] - [0444] - [0445] - [0447])

 2. Se sumarà l'import dels dividends i participacions en beneficis obtinguts per societats patrimonials, qualsevol que sigui l'entitat que reparteixi els beneficis obtinguts per les esmentades societats patrimonials. 

  Conforme al disposat en la lletra a) de l'apartat 1 de la disposició transitòria desena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (BOE del 28), els dividends i participacions en beneficis percebuts per contribuents del IRPF i obtinguts per societats patrimonials no s'integren a la base imposable del IRPF ni estan subjectes a retenció o ingrés a compte d'aquest impost.

2ª. A efectes de determinar la quota íntegra de l'estalvi del IRPF, no es tindrà en compte: la part de l'esmentada quota corresponent al saldo positiu de les obtingudes per les transmissions d'elements patrimonials adquirits o de millores realitzades en els mateixos amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió, l'import del qual es consignarà a la casella [35] de la declaració de l'Impost sobre Patrimoni i que és el resultant de la següent operació:

Casella [35] = (Quotes corresponents a la base liquidable de l'estalvi Casillas [0540] - [0541] ÷ base imposable de l'estalvi Casilla [0560])  x Casilla [32]

3ª. A efectes de determinar la quota íntegra de l'Impost sobre el Patrimoni, no es tindrà en compte la part de quota íntegra corresponent a elements patrimonials que, per la seva naturalesa o destinació, no siguin susceptibles de generar rendiments gravats en el IRPF.

A efectes de determinar els elements patrimonials que queden exclosos en el càlcul del límit de la quota íntegra a què es refereix l'article 31.Uno.b) de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, ha d'atendre's a la seva “naturalesa o destinació” en el moment de la meritació de l'Impost sobre el Patrimoni.

En aquest sentit queden exclosos els béns clarament improductius com són els objectes d'art i antiguitats, joies, embarcacions i automòbils d'ús privat, terra no edificat, etc.

No obstant això, al marge dels béns clarament improductius a què ens hem referit en l'apartat anterior, es pot assenyalar que la destinació assignada pel titular a un element patrimonial pot ser decisiva sobre la seva capacitat de generar rendiments.A aquests efectes després de la Sentència del Tribunal Suprem de 16 de març de 2011, recurs de cassació núm. 212/2007 (ROJ 1346/2011) que, en el seu FJ5º, va establir que “del tenor literal d'aquest article es dedueix que la inclusió o exclusió deriva de la naturalesa o destinació dels béns, en el moment a què es refereix la liquidació, al marge que en un moment posterior puguin ser sotmesos a operacions que meritin rendiments”, es ve considerant que, si els elements patrimonials del contribuent, en el moment en què es produeixi la meritació de l'Impost sobre el Patrimoni, no són susceptibles de produir rendiments gravats per la Llei del IRPF, no es tindran en compte dins del càlcul del límit de l'article 31 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, al marge que en un moment posterior puguin ser sotmesos o destinat a operacions que meritin rendiments.

Ara bé, la determinació dels elements patrimonials susceptibles de produir rendiments constitueix una qüestió de fet, per la qual cosa haurà de ser determinada, en tot cas, per l'Administració gestora del tribut, en vista de les circumstàncies específiques dels elements patrimonials en cada cas concret.

La magnitud quota íntegra corresponent a béns improductius (CIBI) pot determinar-se utilitzant la següent fórmula:

CIBI  = EPN x Quota íntegra ÷ Base Imposable

Sent CIBI la quota íntegra corresponent a béns improductius i EPN el valor net dels elements patrimonials no susceptibles de produir rendiments en el IRPF.És a dir, el valor de tals béns o drets minorat, en el seu cas, en l'import dels deutes deduïbles corresponents als mateixos i la part proporcional dels deutes que, sent igualment deduïbles, no estiguin vinculats a cap element patrimonial concret.

Si es produís un excés del límit del 60 per 100, l'esmentat excés haurà de ser reduït en la quota de l'Impost sobre el Patrimoni, sense que la reducció pugui excedir del 80 per 100 de l'esmentada quota.És a dir, s'estableix una quota mínima no reductible en l'Impost sobre el Patrimoni equivalent al 20 per 100 de la quota íntegra del mateix impost.

Important: el límit de quotes que estableix l'article 31.1 de la Llei 19/1991 no resulta aplicable als no residents que hagin optat conforme al previst a l'article 5.Uno.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni (BOE de 7 de juny), per l'obligació personal de contribuir en l'esmentat Impost, doncs en no tributar en el IRPF, no existeix la possibilitat de sumar les quotes íntegres restants en ambdós impostos i posar-les en relació amb un percentatge de la base imposable del IRPF.