Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Regles

1a. A l'efecte de determinar l'import de la base imposable de l'estalvi de l'IRPF, hauran d' aplicar-se les següents regles:

 1. No es tindrà en compte  la part de l'esmentada base imposable de l'estalvi que correspongui al saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtinguts per transmissions d'elements patrimonials adquirits o de millores realitzades en els mateixos amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió, import del qual es consignarà en la casella [32] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni.

  Per determinar aquest import haurà de calcular-se, en primer lloc, el saldo net dels guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en l'exercici que derivin de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió.

  Si el saldo anterior fos negatiu o zero, es consignarà zero en la casella [32].

  Si el saldo fos positiu, hauran de prendre's en consideració el saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2021 a integrar en la base imposable de l'estalvi (casella [0424] de la declaració de l'IRPF ), i, si escau, la compensació dels següents saldos.

  • Saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari imputables a  2021 a integrar en la base imposable de l'estalvi (amb el límit del 25 per 100 saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2021). Casella [0436]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2017, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar en la base imposable de l'estalvi. Casella [0439]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2018, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar en la base imposable de l'estalvi. Casella [0440]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2019, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar en la base imposable de l'estalvi. Casella [0441]

  • Saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2020, pendents de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar en la base imposable de l'estalvi. Casella [0442]

  • Resta de saldos nets negatius de rendiments de capital mobiliari de 2017, pendents  de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar en la base imposable de l'estalvi, amb  el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials  imputables a 2021. Casella [0443]

  • Resta de saldos nets negatius de rendiments de capital mobiliari de 2018, pendents  de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar en la base imposable de l'estalvi, amb  el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials  imputables a 2021. Casella [0444]

  • Resta de saldos nets negatius de rendiments de capital mobiliari de 2019, pendents  de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar en la base imposable de l'estalvi, amb  el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials  imputables a 2021. Casella [0445]

  • Resta de saldos nets negatius de rendiments de capital mobiliari de 2020, pendents  de compensació a 1 de gener de 2021, a integrar en la base imposable de l'estalvi, amb  el límit del 25 per 100 del saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials  imputables a 2021. Casella [0447]

  Si la diferència entre l'import de la casella [0424] i els imports  de la suma de les caselles [0436] i [0439] a  [0445] i [0447] és igual a zero, en la casella [32] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni es consignarà zero.

  Si la diferència entre l'import de la casella [0424] i els imports  de la suma de les caselles [0436] i [0439] a  [0445] i [0447] és positiva, i el saldo dels guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió (GyP>1) fos igual o superior a l'import consignat en la casella [0424] de la declaració de l'IRPF, en la casella [32] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni es consignarà la diferència entre les quantitats consignades en les caselles [0424] i els de la suma de les caselles [0436] i [0439] a  [0445] i [0447] de la declaració de l'IRPF.

  Si la diferència entre els imports de la casella [0424] i els imports  de la suma de les caselles  [0436] i [0439] a  [0445] i [0447] és positiva, i el saldo dels guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió (GyP>1) fos inferior a l'import consignat en la casella [0424] de la declaració de l'IRPF, en la casella [32] de la declaració de l'impost sobre el patrimoni es consignarà la quantitat resultant de la següent operació.

  (Guanys i pèrdues >1 ÷ Casella [0424]) x (Casillas [0424] - [0436] - [0439] - [0440] - [0441] - [0442]- [0443] - [0444] - [0445] - [0447])

 2. Se sumarà l'import  dels dividends i participacions en beneficis obtinguts per societats patrimonials, sigui quina sigui l'entitat que reparteixi els beneficis obtinguts per les esmentades societats patrimonials. 

  Conforme al que disposa la lletra a) de l'apartat 1 de la disposició transitòria dècima de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (BOE del 28), els dividends i participacions en beneficis percebuts per contribuents de l'IRPF i obtinguts per societats patrimonials no s'integren en la base imposable de l'IRPF ni estan subjectes a retenció o ingrés a compte d'aquest impost.

2a. A l'efecte de determinar la quota íntegra de l'estalvi de l'IRPF, no es tindrà en compte: la part d'aquesta quota corresponent al saldo positiu de les obtingudes per les transmissions d'elements patrimonials adquirits o de millores realitzades en els mateixos amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió, import del qual es consignarà en la casella [35] de la declaració de l'Impost sobre Patrimoni i que és el resultant de la següent operació:

Casella [35] = (Quotes corresponents a la base liquidable de l'estalvi Casillas [0540] - [0541] ÷ base imposable de l'estalvi Casella [0560])  x Casella [32]

3a. A l'efecte de determinar la quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni, no es tindrà  en compte la part de quota íntegra corresponent a elements patrimonials que, per la seva naturalesa  o destinació, no siguin susceptibles de generar rendiments gravats en l'IRPF.

A l'efecte de determinar els elements patrimonials que queden exclosos en el càlcul del límit de la quota íntegra a què es refereix l'article 31.U.b) de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, ha d'atendre's a la seva “naturalesa o destinació” en el moment de la meritació de l'impost sobre el patrimoni.

En aquest sentit queden exclosos els béns clarament improductius com són els objectes d'art i antiguitats, joies, embarcacions i automòbils d'ús privat, sòl no edificat, etc.

No obstant això, al marge dels béns clarament improductius als que ens hem referit en l'apartat anterior, cap assenyalar que la destinació assignada pel titular a un element patrimonial pot ser decisiu sobre la seva capacitat de generar rendiments. A aquests efectes després de la Sentència del Tribunal Suprem de 16 de març de 2011, recurs de cassació núm. 212/2007 (ROJ 1346/2011) que, en seu FJ5º, va establir que “del literalment d'aquest article es dedueix que la inclusió o exclusió deriva de la naturalesa o destinació dels béns, en el moment a què es refereix la liquidació, al marge que en un moment posterior puguin ser sotmesos a operacions que meritin rendiments”, es ve considerant que, si els elements patrimonials del contribuent, en el moment en què es produeixi la meritació de l'impost sobre el patrimoni, no són susceptibles de produir rendiments gravats per la Llei de l'IRPF, no es tindran en compte dins el càlcul del límit de l'article 31 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni, al marge que en un moment posterior puguin ser sotmesos o destinats a operacions que meritin rendiments.

Ara bé, la determinació dels elements patrimonials susceptibles de produir rendiments constitueix una qüestió de fet, per la qual cosa haurà de ser determinada, en qualsevol cas, per l'Administració gestora del tribut, a la vista de les circumstàncies específiques dels elements patrimonials en cada cas concret.

La magnitud quota íntegra corresponent a béns improductius  (CIBI) pot determinar-se  utilitzant la següent fórmula:

CIBI  = EPN x Quota íntegra ÷ Base Imposable

Essent CIBI la quota íntegra corresponent a béns improductius i EPN el  valor net dels elements patrimonials no susceptibles de produir rendiments  en l'IRPF. És a dir, el valor de tals béns o drets minorat, si escau,  en l'import dels deutes deduïbles corresponents als mateixos i  la part proporcional dels deutes que, essent igualment deduïbles, no estiguin  vinculades a cap element patrimonial concret.

Si es produís un excés del límit del 60 per 100, aquest excés haurà de ser reduït en la  quota de l'impost sobre el patrimoni, sense que la reducció pugui excedir el 80 per 100 d' aquesta quota. És a dir, s'estableix una quota mínima no reductible en l'impost sobre el patrimoni  equivalent al 20 per 100 de la quota íntegra del propi impost.

Important: el límit de quotes que estableix l'article 31.1 de la Llei 19/1991 no resulta  aplicable als no residents que hagin optat conforme al que preveu l'article  5.U.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni (BOE de 7 de  juny), per l'obligació personal de contribuir en aquest Impost, doncs al no tributar en  l'IRPF, no hi ha la possibilitat de sumar les quotes íntegres restants en ambdós impostos i posar-les en relació amb un percentatge de la base imposable de l'IRPF.