Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2022.

Subjectes passius per obligació personal

Normativa: Art. 5 Llei Impost Patrimoni

Són subjectes passius de l'impost sobre el patrimoni per obligació personal:

 1. Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual en territori espanyol.

  No obstant això, quan un resident en territori espanyol passi a tenir la seva residència en un altre país, podrà optar per seguir tributant per obligació personal a Espanya. Aquesta opció haurà d'exercitar-se mitjançant la presentació de la declaració per obligació personal en el primer exercici en el que hagués deixat de ser resident en territori espanyol.

 2. Persones físiques de nacionalitat espanyola amb residència habitual a l'estranger que són contribuents de l'IRPF.

  Són les  persones físiques de nacionalitat espanyola, així com seu cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat, que tinguessin la seva residència habitual a l'estranger per la seva condició de:

  • Membres de Missions diplomàtiques espanyoles, ja fos com Cap de la Missió, com membres del personal diplomàtic, administratiu, tècnic o de serveis de la mateixa.

  • Membres de les Oficines consulars espanyoles, ja fos com Cap de les mateixes o com a funcionari o personal de serveis que hi són adscrits, a excepció dels Vicecònsols honoraris o Agents consulars honoraris i del personal dependent dels mateixos.

  • Titulars de càrrec o treball oficial de l'Estat espanyol com membres de les Delegacions i Representacions permanents acreditades davant Organismes Internacionals o que formin part de Delegacions o Missions d'observadors a l'estranger.

  • Funcionaris en actiu que exerceixin a l'estranger un càrrec o ocupació oficial que no tingui caràcter diplomàtic o consular.

No obstant això, les persones anteriorment relacionades no estaran subjectes a l'Impost per obligació personal quan, no essent funcionaris públics en actiu o titulars de càrrec o treball oficial, ja tinguessin la seva residència habitual a l'estranger amb anterioritat a l'adquisició de qualsevol de les condicions enumerades en les lletres a) a d) anteriors.

En el cas dels cònjuges no separats legalment i els fills menors d'edat, no estaran subjectes a l'Impost per obligació personal quan ja tinguessin la seva residència habitual a l'estranger amb anterioritat a l'adquisició pel cònjuge, el pare o la mare, de qualsevol de les condicions enumerades en les lletres a) a d) anteriors.

Béns i drets que han de declarar-se

Amb caràcter general, aquests contribuents hauran de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què siguin titulars a 31 de desembre, independentment del lloc on es trobin situats els béns o puguin exercitar-se els drets, amb deducció de les càrregues i gravàmens de naturalesa real que disminueixin el valor dels respectius béns i drets, així com dels deutes i obligacions personals de les que hagi de respondre el declarant.