Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.1.4.Consultes a la Seu electrònica vinculades a aquest servei

 1. Consulta de peticionsNova finestra

  Permet consultar l'historial de les sol·licituds realitzades.

  Es mostra la relació de sol·licituds realitzades amb el mateix certificat electrònic.

  Prement sobre una determinada petició és possible obtenir informació detallada dels fitxers intercanviats.

 2. Comprovació de dades subministrades i confrontació de fitxersNova finestra

  Està dirigida als òrgans de fiscalització dels organismes peticionaris i permet comprovar-ne un a un les dades facilitades per l'Agència Tributària respecte de qualsevol dels interessats inclosos al fitxer de resposta.

  Per realitzar aquesta consulta no es requereix certificat d'usuari;n'hi haurà prou amb introduir el NIF de l'interessat i el codi d'11 posicions del camp “referència” que correspon a aquest NIF.

  Així mateix, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, en el tràmit general de Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)Nova finestra, pot acarar-se qualsevol fitxer intercanviat si es disposa del seu codi segur de verificació i amb certificat electrònic.

 3. Consulta d'organisme:persones i subministraments autoritzatNova finestra

  Mostra dades històriques de les persones i subministraments autoritzats de l'Administració Pública consultante sempre que l'organisme es trobi en situació d'alta.

  L'Administració Pública consultante podrà veure en un primer nivell una llista de tots els organismes que comparteixen el mateix NIF d'entrada.Per a cada un d'ells s'indica l'àmbit (estatal, autonòmic o local), el nombre de persones autoritzades (d'alta o de baixa), el nombre de subministraments autoritzats, i si és adscrit (és a dir, si és un departament sense NIF propi) o no.

  Punxant sobre els números inclosos en la llista, s'accedeix al nivell successiu, per obtenir el detall dels subministraments que té autoritzat l'organisme o el llistat dels empleats públics que figuren d'alta o de baixa.

  Al llistat d'empleats públics, per a cada un d'ells s'especifica la data d'alta i, en el seu cas, de baixa, així com el nombre de subministraments als que està autoritzat.Com en el cas dels organismes, si es punxa sobre aquesta xifra, s'accedirà al llistat individual de subministraments autoritzats.

  Per a l'ús d'aquesta consulta es requereix Certificat de Representant de Persona Jurídica (PJ) o Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica (ESPJ).

 4. Consulta del ciutadà de certificats expedits a tercersNova finestra

  Mitjançant aquesta qualsevol ciutadà pot conèixer els subministraments de les seves dades que l'Agència Tributària hagi realitzat a altres Administracions Públiques amb el seu consentiment.Per a la realització d'aquesta consulta, el ciutadà ha de disposar del seu propi certificat electrònic o DNI electrònic.

  Amb aquesta consulta es dona resposta al dret d'accés recollit a l'article 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels digitals, que inclou l'obtenció de la informació dels destinataris o les categories de destinataris a les quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals.

  Per a més informació tècnica sobre aquesta via es pot contactar amb:

  CAT –Centre d'Atenció Telefónica de la AEAT

  • Telèfon:901 200 349

  • Adreça electrònica:CATENTIDADES@CORREO.AEAT.ES