Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.1.1.Informació disponible

 1. Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries

  • Per a contractació amb Administracions Públiques.

  • Per a autorització de llicències de transport.

  • Per a concessió d'ajuts i subvencions públiques.

  • Per a permisos de residència i treball per a estrangers.

  • Genèric (finalitat diferent de les 4 anteriors)

  La finalitat d'aquesta informació és certificar si una persona o entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries conforme a l'establert a l'article 74 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre).D'altra banda, en cada tipus de certificat d'estar al corrent es verifiquen altres circumstàncies segons la normativa específica reguladora del procediment administratiu per al qual es requereix la informació.

  S'indicarà així el caràcter positiu o negatiu del certificat.Als certificats negatius s'indicarà el motiu o motius de l'incompliment:

  • Falta de presentació d'una autoliquidació o declaració a què el contribuent estigués obligat a presentar en els últims dotze mesos precedents els dos mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

  • Manteniment de deutes o sancions tributàries en període executiu amb l'Agència Tributària sense que aquestes es trobin ajornades, fraccionades o suspeses.

  • No estar donat d'alta al cens d'empresaris, professionals o retenidors, quan es tracti de persones o entitats obligats a estar a l'esmentat cens i no estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l'impost.

  • Altres causes.

 2. Nivell de renda.Impost sobre la renda de les persones físiques

  • Nivell de renda general.

  • Nivell de renda per a beques.

  • Nivell de renda per a prestacions socials.

  • Dades de renda per determinar la condició d'agricultor.

  • Renda Bàsica d'Emancipació.

  Aquests subministraments segueixen els següents criteris:

  1. Si el contribuent presenta declaració de IRPF (Model 100) es faciliten determinades partides de la declaració.Quan existeixi discrepància entre les dades declarades i els que obren en poder de l'Agència Tributària, es facilitaran aquests últims.

  2. Si el contribuent no ha presentat declaració i no està obligat a presentar-la, es faciliten determinades imputacions de renda que obren en poder de l'Administració Tributària.Les imputacions facilitades són:

   Fins a l'exercici 2014 es desglossen en set imports:

    1. Rendiments de treball

    2. Retencions de rendiments de treball

    3. Rendiments del capital mobiliari

    4. Retencions del capital mobiliari

    5. Guanys patrimonials sotmesos a retenció

    6. Retencions de guanys patrimonials

    7. Despeses deduïbles de rendiments del treball.

   A partir de l'exercici 2015 es desglossen en més imports segons s'especifica en els dissenys dels mateixos subministraments.

  3. Si el contribuent no ha presentat declaració de IRPF, i segons les dades fiscals de les quals es disposa de forma automatitzada, està obligat a presentar-la, no es faciliten dades, ni tan sols dades d'imputacions.

  4. Es pot sol·licitar informació de IRPF dels 5 últims exercicis.

  5. Com a regla general, s'ha de tenir en compte que, si la declaració es realitza de forma conjunta, les dades facilitades es refereixen a la totalitat de membres de la unitat familiar.Tanmateix, quan el subministrament sigui d'imputacions, sempre es faciliten dades individuals.

  6. Aquest subministrament d'informació està previst únicament respecte a persones físiques.

 3. Nivell de renda.Pensions públiques exemptes

  En aquest subministrament es faciliten els imports de pensions públiques, tant del règim de la Seguretat Social com del règim de Classes Passives, així com d'altres prestacions públiques que resulten exemptes conforme a les lletres f), g) i h) de l'article 7 de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per tal de completar les dades que serveixen d'indicador de la renda d'una persona, ja que les rendes exemptes no apareixen declarades pel mateix contribuent en la seva declaració del IRPF.Es pot sol·licitar informació dels 5 últims exercicis.Aquest subministrament d'informació està previst únicament respecte a persones físiques.

 4. Impost sobre activitats econòmiques

  Facilita la relació de les activitats econòmiques, fins a un màxim de deu, incloent les activitats exemptes i no subjectes a l'Impost, desenvolupades per un contribuent fins a l'exercici actual.Entre aquestes activitats es faciliten, en el seu cas, aquelles en les quals el contribuent hagués causat baixa a l'esmentat exercici.Les activitats es mostren ordenades per epígraf.Tot això d'acord amb la informació del Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 5. Dades identificatives

  • Identificació de persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

   Facilita el nom i cognoms de les persones físiques o la raó social per a persones jurídiques o ens sense personalitat jurídica, així com el domicili fiscal de totes elles.

  • Identificació de partícips en comunitats de béns i societats civils.

   Facilita, a partir del NIF d'una comunitat de béns o societat civil, la identificació dels seus socis o partícips, així com el percentatge de participació en l'esmentada comunitat o societat.

Els dissenys de registre per a cada tipus de subministrament poden consultar-se en els següents enllaços de la pàgina web de l'Agència Tributària:

Dissenys de Registre via CESII - Subministraments de rendaNova finestra

Dissenys de Registre via CESII - Subministrament de dades identificativesNova finestra

Dissenys de Registre via CESII - Altres subministramentsNova finestra