Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.1.2.Requisits previs per utilitzar aquesta via

 1. Sol·licitud d'alta

  S'ha de remetre el formulari de “Sol·licitud d'alta FORMGEN en format PDF a través del tràmit de registre electrònic del corresponent procediment de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (Presentació de formularis d'autorització en subministraments estandarditzatsNova finestra).En registrar la documentació serà facilitat un justificant de recepció de la Presentació amb el Codi Segur de Verificació assignat, el qual haurà de conservar l'organisme sol·licitador durant la tramitació.

  Els òrgans de l'Administració General de l'Estat, incloent els seus Serveis Territorials, en el seu cas, han de dirigir el formulari al servei de Planificació i Relacions Institucionals.

  S'assenyala que els òrgans dependents de l'Administració autonòmica han de remetre el formulari a les Delegacions Especials de l'Agència Tributària a través de l'interlocutor únic designat de conformitat amb el seu Conveni de cessió d'informació per a finalitats no tributàries (Convenis sobre subministrament d'informació per a finalitats no tributàriesNova finestra), mentre que els òrgans dependents de l'administració local ho faran a les Delegacions a través de l'interlocutor únic designat de conformitat amb el Conveni de Subministrament d'informació o el Conveni d'Intercanvi i col·laboració en la gestió recaptatòria (Convenis amb les entitats localsNova finestra).

  El formulari es pot obtenir i complimentar directament en la pàgina web de l'Agència Tributària (Formulari d'alta per sol·licitar informació a la Seu electrònica - FORMGENNova finestra).S'han de completar tots els apartats conforme a les instruccions que es troben a l'última pàgina i firmar pel titular de l'òrgan i per l'interlocutor únic en el cas d'òrgans autonòmics i locals.

  En el cas que es requereixi esmena, serà comunicat, i l'esmentada esmena es remetrà a través del tràmit de registre electrònic para Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de la AEATNova finestra de la seu electrònica de l'Agència Tributària.Serà necessari fer referència al Codi Segur de Verificació (CSV) facilitat al Rebut de Presentació de la documentació a què es refereix l'esmena, amb la finalitat que ambdues documentacions quedin correctament vinculades.

  Efectuada l'alta, es comunicarà a l'òrgan, organisme o entitat sol·licitadora perquè procedeixi a l'obtenció del/els certificat/s electrònic/s dels usuaris, si no en disposen.

  Quan sigui necessari comunicar noves finalitats o procediments per als quals un subministrament ja es troba autoritzat, se seguirà el mateix procediment que per a l'alta, però es marcarà en l'apartat corresponent del formulari la circumstància que es tracta de tal comunicació i que no requereix la tramitació d'altes noves.

  Quan per qualsevol circumstància un organisme públic o algun dels seus usuaris ja no requereixin accedir a la informació per a la qual es troben autoritzats, es comunicarà a l'Agència Tributària perquè es gestioni la corresponent baixa d'organismes i/o usuaris, mitjançant el formulari de baixa disponible en la documentació d'ajuda i seguint les mateixes regles descrites respecte a l'alta quant a la unitat destinatària (Formulari de baixa a la Seu electrònicaNova finestra).

  A més, aquestes autoritzacions són objecte de depuració periòdicament.

 2. Obtenció de certificat electrònic

  Cada usuari autoritzat ha de disposar d'un Certificat Electrònic d'Empleat Públic, un Certificat de Representant de Persona Jurídica (PJ), un Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica (ESPJ), o un Certificat de Persona Física.A més, es continua mantenint la possibilitat d'accedir amb Certificat de Persona Jurídica (fins que caduquin).

  Els certificats electrònics admesos per l'Agència Tributària són els inclosos en la relació de prestadors de serveis de certificació admesos pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, segons el disposat en l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'estableixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Les entitats emissores de certificats admesos conforme a l'Ordre anterior poden consultar-se en el següent enllaç:Prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Nova finestra.El procediment per a l'emissió del certificat electrònic dependrà del prestador de serveis de certificació que s'utilitzi.