Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.4.2.Sol·licitud i recepció d'informació tributària

 1. Sol·licitud

  A través de la Seu electrònica s'accedeix al tràmit per al registre de la sol·licitud d'informació (enllaci al procediment “Gestió de sol·licituds d'informació no estructuradaNova finestra”).

  El procediment consta d'un tràmit genèric “Sol·licitud d'informació no estructurada d'organisme genèric” i diversos tràmits específics per als següents organismes:Defensor del Poble, Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius, Agència Espanyola de Protecció de Dades, organismes competents en procediments per a la gestió del Covid 19 i organismes competents per a la gestió d'ajuts directes del Reial Decret Llei 5/2021.

  Per poder registrar la sol·licitud serà necessari autenticar-se amb el corresponent certificat electrònic o cl@ve PIN, omplir el formulari de Registre corresponent i annexar la sol·licitud d'informació pròpiament dita, firmada pel titular de l'òrgan competent.

  Els principals camps de la pantalla de generació de la sol·licitud que s'han d'emplenar són els següents:

  • Dades del tràmit:

   • Assumpte.Text descriptiu de la petició.

  • Dades de l'Organisme:

   • Per obtenir el Codi Organisme Directori Comú es disposa d'una ajuda que permet la seva selecció.

   • NIF de l'Organisme peticionari.

  • Dades de contacte:

   • La identificació del presentador s'agafa del certificat o clau PIN.

   • El correu electrònic o el telèfon seran imprescindibles per a la comunicació de l'avís de posada a disposició, ja que juntament amb el Codi Segur de Verificació (CSV), permetran accedir a la posada a disposició de la informació.

  Una vegada omplerts els camps anteriors i afegit el fitxer amb l'esmentat document de sol·licitud, s'ha de polsar en “Presentar”. En prémer presentar, a més de realitzar validació de totes les dades com en qualsevol presentació pel registre electrònic de la AEAT, es valida que l'Organisme peticionari té assignat NIF a la taula genèrica DIR3.Si no existeix el NIF en aquesta taula s'ha de complimentar per poder realitzar la sol·licitud.No es permeten sol·licituds sense NIF de l'òrgan peticionari.

  Una vegada registrada la sol·licitud es rebrà un justificant de recepció de Registre i serà assignada a l'òrgan de l'Agència Tributària competent per resoldre en funció de l'àmbit territorial de competències de l'organisme peticionari.

 2. Resposta

  El funcionari competent de la AEAT tramita la sol·licitud i genera un Expedient Electrònic amb l'informe o informes sol·licitats.La Vista d'aquest Expedient Electrònic es posa a disposició del sol·licitant a la Seu de la AEAT.

  Per poder accedir a la vista, el personal autoritzat de l'organisme al qual se li hagi practicat una posada a disposició:

  1. Rebrà el Codi Segur de Verificació (CSV) de la Vista que s'hagi posat a disposició, que actua a tall de clau d'accés a la mateixa.

  2. Haurà d'entrar a la Seu electrònica de la AEAT (enllaci al procediment “Gestió de sol·licituds d'informació no estructuradaNova finestra”) i, després de seleccionar la gestió “Posada a disposició d'informació”, identificar-se mitjançant algun mètode acceptat (certificat o cl@ve PIN) i introduir el CSV de la Vista posada a disposició.Es comprovarà que l'esmentada Vista ha estat posada a disposició d'una persona o organisme que correspongui amb el NIF amb el qual s'ha identificat.

  3. En cas de tenir autorització, accedirà a veure la Vista posada a disposició i podrà punxar per veure cada un dels documents i descarregar-se aquells que estimi oportú o l'expedient sencer.

  4. Quedarà constància de cada accés extern a aquesta Vista, així com logs d'aquestes descàrregues.